Geloof in Christus

Die NG Kerk staan aan die vooraand van ’n buitengewo­ne Algemene Sinode waar die saak van verhoudinge tus­sen mense van dieselfde geslag opnuut bespreek sal word.

Die ooreenkoms met die eerste groot kerkvergade­ring waarvan daar in Handelinge 15 berig word, is nogal opvallend. Ook daar was groot spanning, sterk me­nings­verskil oor ’n saak wat gedreig het om die kerk te verdeel. Asook klagtes van gelowiges wat verwar word.

Natuurlik is daar ook groot verskille tussen toe en nou. Die sake waaroor die dispute gegaan het, verskil immers van mekaar.

Uit daardie eerste vergadering het daar egter ’n be­lang­rike perspektief na vore gekom wat ook vir die bui­ten­gewone Algemene Sinode belangrik is.

In sy kort toespraak het Petrus onder meer gesê: “Ons, en ook hierdie gelowiges, glo dat ons net deur die ge­nade van Jesus Christus gered word.”

Hierdie woorde van Petrus kan op minstens twee ma­niere vir die buitengewone Algemene Sinode van die NG Kerk ’n belangrike boodskap inhou.

Die een is dat dit die kerk herinner dat ook die mense oor wie die buitengewone Algemene Sinode gaan praat, hierdie geloof deel. Dit gaan oor gedoopte lidmate van die kerk wat ’n homoseksuele oriëntasie het.

Dit gaan nie hier, soos in Romeine 1, oor mense wat God verwerp nie. Dit gaan ook nie oor al die ekstreme stereotipiese beelde van gays wat dikwels in omloop is nie.

’n Tweede belangrike boodskap van Petrus se woorde is dat daar ’n baie belangrike belydenis is wat ons almal bind, aan watter kant van die debat ons ook al staan.

Eintlik is dit meer as ’n belydenis wat ons bind. Dit is die verbondenheid aan Jesus Christus self wat sy mense aan mekaar verbind.

Natuurlik is dit ongemaklik dat ons van mekaar verskil. En wat die sinode ook besluit, die meningsverskille en ongemak sal ná die sinode steeds daar wees.

Dit behoort ons egter nie uitmekaar te dryf nie. Daar­voor is die een belydenis oor Jesus Christus en ons redding te belangrik.