Deur die krag van God kan ons méér lief wees

Filippense 4:13 (“Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee”) is ’n vers wat ge­reeld genoem word wanneer gelo­wi­ges hulleself in tye van beproewing bevind. Dié bekende vers help ons om vas te byt in tye van kwesbaarheid, terneergedruktheid en moe­deloosheid. Ons ervaar dat God vir ons die krag gee om die dinge wat ons op persoon­like vlak uitdaag, deur te sien.

Dit is opvallend hoe ons as gelowiges so maklik oor die krag van God in ons lewe ge­tuig terwyl ons in dieselfde gesprek dinge kan sê wat daarop dui dat ons onverdraagsaam, onin­gelig en onverantwoordelik is.

Ons is so gewoond aan hierdie vers as ’n troosvers dat dit vir ons ’n self-dienende idee geword het. God gee vir ons krag sodat ons met óns lewe kan aangaan en sterk kan bly om die dinge te doen waarmee ék besig is, sodat die lewe vir mý meer draaglik kan wees.

Miskien moet ons eintlik juis deur hierdie vers uitgedaag word, veral waar ons in hierdie tyd fokus op die beliggaming van “Hom wat vir my krag gee”, om deur die krag van God wat in ons leef, meer soos Christus te wees.

Dit is immers dieselfde krag wat Christus uit die dood opgewek het wat in ons leef. Daarom het ons reeds die krag om met die dinge besig te wees wat Jesus vir ons deur sy lewe en bediening leer. Jesus se bediening van grense skuif, van dienaarskap, van opoffering, gehoorsaamheid en inklusiwi­teit, sou nie deur menslike po­gings moontlik gewees het nie. Jesus kon slegs met hierdie bediening volhard om­dat Hy waarlik God is.

Miskien is dit in hierdie tyd waar ons as gelowiges, en die kerk van Christus, mekaar moet herinner dat God se krag nie slegs daar is vir ons persoonlike moeilike tye nie, maar eintlik juis om grense te verskuif en te dien!

Deur God wat vir ons krag gee kan ons méér lief wees, kan ons méér verdraagsaam wees. Met God se krag kan ons méér verantwoordelik lewe in (en met) die Skepping. Deur die krag van God kan ons opstaan vir geregtigheid, gelyke kanse, asook die regverdige en menswaardige hantering van alle mense.

Deur die krag van God kan ons, as individue en gemeentes, ’n inklusiewe ruimte in ons hart, huise en gemeenskappe vestig waar mense tuis, veilig en geliefd kan voel ongeag ouderdom, ras, kultuur, gesondheid, godsdiens, seksualiteit of geslag.

Ons is tot soveel méér in staat deur God wat ons krag gee!

Prop Tilana Meyer-Morkel is einde 2016 gelegitimeer en is beroepbaar.