Amptelike nuus, 24 Februarie 2017

Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za

NG KERK

BEROEPE NA NG KERK-­GEMEENTES

BEROEP – Ds Willem Hendrik Boshof Müller van Op-die-Berg na Aurora; ds Marius Swart van Nelspruit-Westergloed na Klerksdorp-La Hoff.

AANVAAR – Ds Willem Hendrik Boshof Müller van Op-die-Berg na Aurora; ds Phillip Coetzee van Vryburg-Wes na Brackenhurst; ds Willem Petrus (WP) du Plessis van Edenburg na Goudini; ds Adri la Grange van Christiana na Klerksdorp-Oos; dr Rudolph Oosthuizen na Fort Beaufort met opdrag: Lektor Fort Hare.

WES-KAAPLAND

DEMISSIE

Ds AJ Jacobs het op 31 Januarie 2017 demissie by die NG gem Aurora aanvaar. Sy afskeidspreek was op Sondag, 22 Januarie 2017. (M Coetzee, Skriba, 14.02.2017).

BEVESTIGING

Ds WH Boshoff Müller is op Sondag, 5 Fe­brua­rie 2017, in die NG gem Aurora bevestig. Sy intreepreek was op Sondag, 5 Februarie 2017. (M Coetzee, Skriba, 14.02.2017).

BEVESTIGING

Ds Willem Petrus (WP) du Plessis word op 12 Maart 2017 in die NG gem Goudini bevestig. (Ds André O’Kennedy, RS, 31.01.2017).

OOS-KAAPLAND

BEVESTIGING

Dr Barend Jacobus van Tonder (Ben) is op Sondag, 15 Januarie 2017, as leraar van die NG gem Graaff-Reinet (Grootkerk) bevestig. (Ds Abe Beyers, RS, 03.02.2017).

BEVESTIGING

Ds Jakobus Johannes Eksteen is op Sondag, 29 Januarie 2017, as leraar van die NG gem Rietbron bevestig. (Ds Abe Beyers, RS, 03.02.2017).

BEVESTIGING

Dr Rudolph Oosthuizen word op 26 Februarie 2017 as leraar van die NG gem Fort Beaufort bevestig met opdrag: Lektor Fort Hare. (Letsie van Eyk, Skriba, 16.02.2017).

DEMISSIE

Ds André Janse Louwrens het op Sondag, 19 Februarie 2017, demissie by die NG gem Murraysburg ontvang.

EMERITAAT

Ds EGJ de G Schutte van die NG gem Cradock-Oos emeriteer op 28 Februarie 2017. Sy akte van emeritaat sal op 26 Februarie 2017 aan hom oorhandig word. (Japie Taljaard, RS, 16.02.2017).

VRYSTAAT

EMERITAAT

Ds Willie van Zyl het sy afskeidspreek op 19 Ja­nuarie 2017 by die NG gem Redders­burg gelewer. Daarmee ontvang hy ook emeritusstatus.

SINODEVERGADERING

Die drie-en-vyftigste vergadering van die Sinode van die NG Kerk Vrystaat, word vanaf Sondagmiddag 11 Junie tot Donderdag 15 Junie 2017, op die gronde van NAMPO buite Bothaville gehou.

HOËVELD

BEVESTIGING

Ds Phillip Coetzee is op Sondag, 12 Fe­brua­rie, as leraar in die NG gem Brackenhurst beves­tig. (Annemarie Venter, Skriba/Saak).

OOSTELIKE SINODE

BEVESTIGING

Ds Janet Cruywagen word op 12 Maart 2017 in die NG gem Valleisig bevestig. (Johann Vermeulen, NG gem Valleisig, 03.02.2017).

ALGEMEEN

E-POSADRESVERANDERING

Neem asb kennis dat ds R Nel se e-posadres verander het van rheniernel@telkomsa.net na Degraafklerksdorp@gmail.com