Kerk sal inligting gee wat hy mag gee

Die NG Kerk gaan alle inligting wat hy mag beskikbaar stel, aan die 11 lidmate gee wat daarom gevra het.

Die versoek is met die oog op ʼn moontlike hofsaak oor die kerk se besluite oor verhoudinge tussen mense van dieselfde geslag.

Dié versekering is herhaaldelik aan die Algemene Sinodale Moderamen (ASM) gegee deur dr Dewyk Ungerer, waarnemende aktuarius. Ungerer het egter ook gesê daar is inligting wat hulle nie beskikbaar mag stel nie.

Dit volg nadat dr Frits Gaum, gewese redakteur van Kerkbode, en 10 ander lidmate aansoek gedoen het om toegang tot ʼn verskeidenheid dokumente wat hulle sou kon help om voor te berei vir ʼn hofsaak.

Die 11 het in die loop van 2016 reeds die appèlproses teen die besluite van die Algemene Sinode van 2015 op regsgronde bevraagteken. Die kerk het egter voortgegaan met die proses en uiteindelik is die besluite van 2015, waardeur die kerk erkenning gegee het aan gay verbintenisse, deur die appèlliggaam nietig verklaar.

Van die dokumente waarvoor die 11 vra en wat vir hulle gegee gaan word, is agendas, notules en ander dokumente rakende die vergaderings van die buitengewone Algemene Sinode van 2016, die Moderatuur, die Moderamen en die Algemene Taakspan Regte.

Wat volgens Ungerer nie gegee mag word nie, is al die dokumente van die appèlliggaam se vergaderings, aangesien dit ʼn vertroulike proses was. Ook die inhoud van die appèlle bly vertroulik, tensy die appellante instem dat dit beskikbaar gestel kan word. Hulle sal gevra word.

Die verslag van die appèlliggaam aan die Algemene Sinode sal wel beskikbaar gestel word.

Gaum het by navraag gesê hulle sal met hulle regsmense oorleg pleeg oor die pad vorentoe.