ATR het met integriteit opgetree, sê Ungerer

Die NG Kerk se Algemene Taakspan Regte (ATR) het met integriteit opgetree in sy hantering van die saak oor verhoudinge tussen mense van dieselfde geslag, het dr Dewyk Ungerer, waarnemende aktuarius en voorsitter van die ATR, aan die Algemene Sinodale Moderamen (ASM) gesê.

Dit kom nadat die ATR verskeie kritiese vrae en opmerkings oor sy hantering van die saak op die ASM se vergadering in Kempton Park moes hanteer.

Die ATR is onder meer verwyt daarvoor dat hy kort na die sinode van 2015 die verkeerde advies gegee het dat appèlle teen die besluite van die sinode die uitvoering daarvan outomaties opskort. Dié besluit is later omgekeer.

Ungerer het gesê die aanvanklike besluit is geneem op grond van die advies van regter Willie Hartzenberg want dit is wat hulle in daardie stadium tot hulle beskikking gehad het. Toe daar revisie gevra is wat deur weersprekende regsadvies ondersteun is, het die ATR dit nie teengestaan nie.

Oor die feit dat daar lede van die ATR was wat self appèl aangeteken het teen die besluite van 2015, het Ungerer gesê hulle is telkens verskoon as die saak ter sprake gekom het. As die ATR sake in verband met die appèlle gehanteer het, het hulle buite gesit.

Die ATR moes ook verduidelik waarom hulle, in weerwil van verskeie regsadviese tot die teendeel, volgehou het dat die appèlproses ʼn geldige proses is.

Ds Nelis Janse van Rensburg, voorsitter van die ASM, het gesê die feit dat die ASM in September 2016 versoek het dat alle appellante versoek word om hulle appèlle om te skakel in beswaarskrifte, toon dat daar ʼn fundamentele twyfel bestaan het oor die geldigheid van die appèlproses.

Hy het sowat 10 dae voor die buitengewone Algemene Sinode gehoor dat die appèlliggaam ʼn appèl gehandhaaf het. Omdat hy die sinode as voorsitter moes lei, wou hy duidelikheid hê oor die regsgeldigheid van die appèlproses. Daarvoor het hy op die knoppie gedruk van prof Johan van der Merwe, die aktuarius.

Van der Merwe het ʼn afspraak gemaak by die kerk se advokaat en op die Woensdag voor die sinode het hulle hom gaan sien. Drie lede van die ATR en dr Lourens Bosman van die kommissie wat die besware moes orden, was ook by.

Daar het hulle die regsmening gekry dat die appèlproses ʼn nulliteit is, dat dit nie geldig is nie. Op grond daarvan het hulle die sinode beplan. Die oggend van die sinode het hy egter gehoor dat die ATR se beslissing is dat die appèlproses wel geldig is. Dit het hulle beplanning omver gewerp.

Oor die redes vir dié besluit van die ATR het Ungerer gesê hulle het weersprekende maar ongetoetste regsmenings voor hulle gehad, die aanvanklike regsmening van Hartzenberg waarvolgens die appèlproses wel geldig is, en die latere advies van verskillende advokate wat gesê het dis ongeldig.

Hy het die Engelse uitdrukking gebruik om te sê: “We applied our minds.”

Op grond van die kerk se eie reëls, naamlik die Kerkorde, en op grond van advies dat die howe moeilik sou inmeng in die kerk se interne sake, het hulle tot die gevolgtrekking gekom dat die appèlproses wel geldig was.

Janse van Rensburg het gesê toe die ATR dié besluit geneem het, moes hy daarvolgens optree. Hy kon ook nie ʼn debat op die sinode toelaat daaroor nie.

Ungerer het gesê hy verseker die ASM dat die lede van die ATR met integriteit optree.

Ds Jasper Louw, Oos-Kaapse moderator, het ook gesê hy het geen twyfel oor die integriteit waarmee die saak gehanteer is nie.