Luister fyner na die fluisterstem

Waarom het ons soveel spanning by die afgelope twee Algemene Sinodes ervaar? Is dit nie juis die plek waar gelowige afge­vaar­digdes na die tyd eenstemmig moet getuig van die Here se teenwoordigheid nie?

Miskien ervaar ons nog iets van die stuiptrekkings van die modernisme waar mense mekaar met goeie rasionele argumente probeer oortuig het. Ons verstand werk dan harder as ons gebedsknieë en ons raak net meer en meer oortuig dat ons eie denkprosesse oor komplekse sake reg is.

Mense kan dikwels nie glo dat 200 mense soveel invloed kan uitoefen nie. Na evaluasie van 2015 en 2016 se Algemene Sinodes, is gevind dat daar baie meer druk op die 200 afgevaardigdes was om fyn na die Here te luister. Die radikale invloed wat hulle ge­had het op die lewe van mense se voorkeur of afkeur van selfdegeslagverhoudings was enorm.

Die vraag ontstaan of 400 afgevaardigdes die stem van die Here beter sou hoor. Na my mening is dit ’n groot moontlikheid omdat elke gemeente in die NG Kerk, sowel as elke ring en al 10 samestellende sinodes ingesluit sou wees.

Dit is ’n proses wat die PKN in Nederland gebruik en wat volgens prof Leo Koffeman se verdui­deliking met welslae gebruik word en as gevolg waarvan voormalige verskillende kerke mekaar nou suksesvol ondersteun en moontlike konfliksituasies hanteer. Wanneer die PKN ’n kontroversiële saak moet hanteer, word dit eers deur die gemeentes en klassisse (ringe in die NG Kerk) intensief deurge­trap en elkeen op grondvlak kry inspraak voordat die PKN na aanleiding van die volledige terugvoer en beskrywingspunte ’n besluit neem.

In ’n samelewing vol diversiteit en met inligting vryelik beskikbaar, blyk dit dat lidmate dit al hoe be­langriker ag om naby die vuur te sit. Ons moet onsself herinner dat ons in ’n samelewing leef wat gekenmerk word deur konstante verandering, kompleksiteit, ver­war­ring en konflik.

As gevolg hiervan het lidmate van die NG Kerk mekaar nou nodiger as ooit. Dit is slegs as ons mooi na mekaar luister dat ons saam vorentoe kan gaan.

Dit is edel om so te redeneer, maar ons moet iets veel belangriker in gedagte hou, naamlik dat lidmate en predikante se persoonlike en intieme verhouding met die Here die sleutel is. Is dit nie juis in die binnekamer waar ons elkeen, alleen in die teenwoordigheid van die Here, sy fluisterstem oor komplekse sake hoor nie?

Deur ons verder in die binnekamer na God te wend en ons worstelend en smekend te verdiep in die Woord en gebed, kan ons stadig maar seker insig kry in komplekse sake en kan ons mekaar verder ondersteun in Bybelstudiegroepe, selle en/of wyke en kan gemeentestandpunte of kerkraadbeskry­wings­punte mettertyd verander of beïnvloed word.

’n Proses van geestelike onderskeiding, wat kan oorvloei na ringsbyeenkomste en sinodesessies, waar ons die Here se fluisterstem hoor, is egter nood­saaklik en nie ’n rasionele beredenering nie.

Wanneer 200 of 400 afgevaardigdes of al die NG predikante, en dieselfde getal kerkraadslede, dan byeenkom, word ’n verfynde, geestelike proses afgesluit deur fyn te luister na die drie-enige Here. Ek vermoed daar gaan dan minder dreigende hofsake en stukkende mense wees wat die kerk verlaat.

Dr Barry Tolmay is moderator van KZN en voorsitter van die Taakspan Kerkverband.