Ons hoop is sterker as politieke magte

Paasfees 2017 is ’n onthoufees van eeue oue gebeure.

Die oorsprong daarvan is die Joodse fees van die Pasga waartydens die Jode hul verlossing uit die slawerny in Egipte (soos beskryf in Eksodus) herdenk. Dit herinner ons steeds aan die indring van God in ons menslike geskiedenis.

As Christene herinner Paasfees ons aan die historiese gebeure in 33 nC toe Jesus Christus tydens die Joodse Paas­fees in Jerusalem onskuldig verraai, veroordeel, gege­sel, gekruisig is en op die derde dag opgestaan het uit die dood. Dwarsdeur die geskiedenis vier Christene dit as die fees van God se indring in ons lewe wat verlossing, nuwe lewe en oorgang van dood tot lewe bring. Dit is die fees van nuwe lewensmoontlikhede, die vie­ring van God se kragtige teenwoordigheid en werksaam­heid in ons menslike geskiedenis. Dit is ’n fees gebore uit die geloof dat God steeds deel word van die geskie­denis en nuwe lewensmoontlikhede vir ons skep.

Só getuig Kerkbode se artikels in hierdie uitgawe. Iemand wat in die tronk en ’n bendeleier was, dien nou op die kerkraad. ’n Dogtertjie wat gedink het sy is die enigste dowe mens in die wêreld, word ’n proponent in die NG Kerk, opgelei en gereed om die vrymakende evange­lie aan Dowes te bring.

In die historiese drama wat Suid-Afrika tans beleef is dit steeds ons hoop en geloof. Missio Dei is steeds aan die werk, die koninkryk van God is steeds teenwoordig. Dit is sterker as alle politieke magte en aardse leiers. Paasfees beteken God is steeds werksaam in ons menslike geskiedenis. Ons mag dit bly hoop en ons kan ons lewe en ons dade daaraan wy om al beter draers te word van die hoop dat God deur Jesus Christus nuwe lewe en hoop bring vir almal. Ook in die donker dae.