NG DELMAS MOEDERGEMEENTE

Vakature: Voltydse leraar

SLUITINGSDATUM: Woensdag, 31 Mei 2017.

1. GEMEENTEPROFIEL:

Delmas-Moedergemeente is ’n plattelandse gemeente in Mpumalanga binne die sino­dale grense van die Hoëveld Sinode. Die gemeente vier in 2018 sy 100ste bestaans­jaar. Die gemeente het 640 belydende en 160 dooplidmate. Van die belydende lidmate is 24% jonger as 30 jaar. Die gemiddelde ouderdom van belydende lidmate is 49 jaar. Binne die gemeentegrense is ’n tehuis vir senior lidmate sowel as ’n aftree-oord. Die laerskoolkoshuis val ook binne die gemeente se bedieningsgebied.

2. LERAARSPROFIEL:

• ’n Leraar met meer as vyf jaar ondervinding in die bediening.

• ’n Geesvervulde leraar wat ’n lewende verhouding met die Here koester.

• Iemand met ’n streng gereformeerde spiritualiteit.

• Iemand wat erns maak met suiwer en gestruktureerde Skrifuitleg en wat fokus op toerusting.

• Iemand wat strewe en werk vir herlewing en die uitbreiding van die koninkryk van God.

• Iemand wat goeie menseverhoudinge kan handhaaf en wat ’n baie hoë premie plaas op gereelde huisbesoek en die pastorale versorging van lidmate.

• Iemand wat die skoolgaande jeug en werkende jongmense kan mobiliseer tot betrokkenheid en diensbaarheid.

• Iemand wat verbind is tot deelnemende bestuur en wat goed in ’n span kan saamwerk.

• Iemand wat die vermoë het om al die pligte van Artikel 9 van die Kerkorde uit te voer.

3. VERGOEDING: Vergoedingspakket volgens sinodale riglyne.

4. AANSOEKE:

Rig u aansoek en CV van hoogstens vier A4 bladsye, met vermelding van die besonderhede van drie referente, aan: kantoor@ngdelmas.co.za

5. NAVRAE:

Thoben Koorts (Voorsitter van pre-advieskommissie) 013 665 2772 of 082 452 7056 of thobenkoorts@afrihost.co.za

6. SLUITINGSDATUM: Woensdag, 31 Mei 2017.

7. DIENSAANVAARDING: 1 Augustus 2017.

Die kerkraad behou hom die reg voor om sonder opgaaf van redes nie ’n beroep uit te bring / aanstelling te maak, uit enige van die aansoekers nie.