Predikante moet priesterlik kan luister

“Die vrae wat praktiese teoloë aan die Skrif en teologiese tradisies vra, ontwikkel uit spesifieke kontekste van mense se ervaring van God en die lewe, ook van onreg, pyn en vervreemding.”

Aan die woord is prof Ian Nell tydens sy intreerede op 6 April 2017 as volle professor in Praktiese Teologie in die Fakulteit Teologie aan die Universiteit Stellenbosch (US). Dit titel van die intreerede was: “Ons weet aan wie ons behoort? Die drama van bedieningspraktyk in ’n postkoloniale Afrika-konteks.”

Nell het kwalifikasies aan drie Suid-Afrikaanse universiteite behaal: BA en BA Honneurs in Grieks aan die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus; aan die Universiteit van die Vrystaat MA in Grieks onder studieleiding van prof Andries Snyman, BTh en ’n MTh in Nuwe Testament onder studieleiding van prof Jan du Rand; en ’n DD in Praktiese Teologie aan die Universiteit van Pretoria oor die vormgewing van die preek met prof Cas Vos as promotor.

Hy is vir byna twintig jaar in die kerklike bediening in drie sinodale streke: tydens sy dienspligtydperk in 1989-1990 werk hy in die De Bloem-gemeente in die Vrystaat; vanaf 1990 tot 1997 is hy predikant in die gemeente Suidkus in Amanzimtoti, waar hy ’n besonderse bydrae tot die werksaamhede van die Natalse Sinode lewer; en vanaf 1997 bedien hy vir tien jaar die gemeente Sonstraal in die Sinode van die Wes-Kaap. In dié tyd dien hy op die kuratorium van die Teologiese Fakulteit van die US en die Beheerraad van die Andrew Murray-prysfonds.

Ian Nell word in 2007 na die US beroep as senior lektor in die Departement Praktiese Teologie en Missiologie met die fokus op Bedieningspraktyk, hy word in 2012 bevorder tot medeprofessor en in 2016 tot vol professor. Hy publiseer gereeld artikels in plaaslike en internasionale vaktydskrifte en hoofstukke in akademiese boeke. Hy is lid van die Internasionale Akademie vir Praktiese Teologie en het pas teruggekeer van die werkgemeenskap se jaarvergadering in Oslo, Noorweë, waar hy ’n referaat gelewer het. Hy tree ook gereeld op by die Societas Homiletica, die internasionale werkgemeenskap vir die preekmaakkunde, waarvan hy ’n lid is. Dan is hy ook sekretaris van die Werkgemeenskap vir Praktiese Teologie in Suid-Afrika en was vir lank lid van die Nuwe-Testamentiese Werkgemeenskap in Suider-Afrika.

Ian is getroud met Judy, ’n fisioterapeut by die Jan Kriel-skool in Kuilsrivier. Hulle het twee kinders: Elzette, wat in die bekende Stellenberg Meisieskoor en die Universiteitskoor van die US gesing het en tans ’n bedryfsielkundige by die PEP-groep is, en Guillaume, wat net soos sy pa Cravenweekrugby gespeel het, en tans ’n stads- en streekbeplanner by Aurecon is.

Vir prof Nell is dit belangrik om teologiese studente te begelei “om ’n spiritua­liteit van priesterlike luister aan te leer en in te oefen. Hierdie vorm van luister,” het hy in sy intreerede gesê, “is gegrond in ’n gees van aanwesigheid met volle aandag aan mense se ervaring van pyn en lyding in die teenwoordigheid van God.”