NG GEMEENTE MORELETAPARK

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

GEMEENTEPROFIEL:

Die Moreletapark-gemeente is ’n stadsgemeente en ons visie is:”Jesus alles in elkeen“. Ons missie is daarom: “Elkeen doelgerig ’n dissipelmaker”. Hierin speel ons waardes van verhoudings, diensbaarheid en gehoorsaamheid ’n kardinale rol. Al hierdie is slegs moontlik as die fondasie waarop ons bou in plek is, naamlik: Skrifgetrouheid, Geesvervuldheid en Gebed.

VAKATURE: LEIER VIR DIE JEUGBEDIENING
SLUITINGSDATUM: 5 Junie 2017

AANSOEKERSPROFIEL:

Moreletapark Gemeente is op soek na ’n energieke en jong leier wat ’n sterk roeping ervaar ten opsigte van kinder- en jeugbediening. Die leier sal leiding gee aan ’n span wat verantwoordelikheid neem vir die totale jeugbediening in die gemeente wat ongeveer 2 700 kinders bedien.

Jy is moontlik ’n geskikte kandidaat as jy jouself in die volgende profielbeskrywing herken:

 • Visionering en leiding van die totale jeugbediening in die gemeente, maw kinders van 0- tot 18-jariges.
 • Die direkte leiding van die senior jeug (graad 7 tot belydenis), sowel as die studente.
 • Verseker dat kleingroepleiers by tieners opleiding en ondersteuning ontvang.
 • Die hoërskole in die omgewing moet kreatief bedien word.
 • Vrywilligers/dienswerkers te werf en toe te rus vir die totale jeugbediening.
 • Die leiding gee aan ’n span personeellede en bedienaars wat die jeug bedien vanaf voorskool, laerskool, tieners en die studente. Dus die visionering, kontrolering, moti­vering en opleiding van hierdie leiers.

VEREISTES VIR POS:

 • Ondervinding in Jeugbediening (junior en seniors) is van kardinale belang.
 • Ondervinding in die leiding en bestuur van personeel is belangrik.
 • Ondervinding in die mobilisering, opleiding en visionering van dienswerkers.
 • Moet ’n span mense kan lei en in spanverband saamwerk.
 • Persone onder die ouderdom van 35 jaar sal voorkeur geniet.
 • Baie lief vir die Here en Geesvervuld.
 • Skrifgetrou en met ’n lewe wat getuig van die vrees van die Here en getrouheid aan sy Woord.
 • Teologiese opleiding en/of relevante kwalifikasies kan tot voordeel wees.
 • Goeie leierskapsvaardighede.
 • Sterk administratiewe vaardighede.
 • Bestuurservaring.
 • Uitstaande kommunikasievaardighede (verbaal en skriftelik).
 • Menseverhoudings wat gefokus is op spanwerk en sterk werksverhoudinge.
 • Beplannings-, organisasie- en koördineringsvaardighede.
 • Kreatiewe denke en werkswyse.
 • Vermoë om mense vriendelik en professioneel te hanteer.
 • Vermoë om ’n wye spektrum van mense te kan hanteer en mee saam te werk.
 • Energiek en vol selfvertroue.
 • ’n Positiewe gesindheid.
 • Aanpasbaar en moet leiding kan neem indien omstandighede verander.
 • Moet die inisiatief kan neem in alle omstandighede.
 • Moet goed onderlê wees in die MS-office produkte soos Word, PowerPoint en Excel.

AANSOEKE:

 • ’n Volledige CV met minstens drie verwysings wat gekontak kan word en ’n lys van die laaste vyf boeke wat gelees is, moet die aansoek vergesel.
 • Rig aansoeke per e-pos aan nelia.basson@moreleta.co.za
 • Navrae: Nelia Basson, 012 997 8048.

SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE: 5 Junie 2017.