Vrystaat wil veilige gesprekke oor SGV hou

Die NG Kerk in die Vrystaat staan by die buitengewone Algemene Sinode van 2016 se besluite oor selfdegeslagverhoudinge, maar wil veilige ruimtes skep waarbinne die saak verder bespreek kan word.

Daardeur wil die Vrystaat eenheid binne die sinode bevorder, pleks van die verdeeldheid wat debatte tot dusver gebring het.

By die sinode was die verwagting dat lang uitgerekte debatte gevoer sou word oor verskeie aspekte van selfdegeslagverhoudings. Dít nadat die onderwerp nie net in verslae opgeduik het nie, maar ook die onderwerp was van verskeie beskrywingspunte wat ingedien is by die sinode.

Eerder as die lang ongemaklike debatte en hewige argumente het die sinode egter ’n besluit goedgekeur om eers te besin oor die wyse waarop sulke verdelende kwessies bespreek kan word. Terwyl die gesprekke nie opgehef word nie sal daar nou eers besin word oor die manier waarop die kerk dit voer om te probeer voorkom dat argumente lei tot verdere verdeling en polarisasie.

Dit was egter nie die inhoud van die besluit wat gesorg het vir die grootste verrassing nie, maar eerder die gesindheid wat geheers het ten tye daarvan. Na die neem van die besluit het die sinode kennis geneem van die groot seer wat die laaste paar jaar se prosesse in baie betrokkenes se lewens veroorsaak het. ’n Duidelik emosioneel gelade sinode het ’n oomblik van stilte en gebed gehandhaaf vir medegelowiges aan alle kante van die kwessie wat baie seer gekry het: ’n oomblik wat vir baie sinodegangers onverwags en baie kosbaar was.

Die uitdaging lê natuurlik nou voor vir die kerk om te kyk of daar met iets daadwerkliks vorendag gekom kan word wat wesenlik anders sal verloop as die laaste paar jare se pogings.

Die tweede onderwerp wat gesprek ontlok het is die van die kuratorium, die Teologiese fakulteit en teologiese studies. Die gereformeerdheid, al dan nie, van teologiese opleiding aan die UV het gesorg vir ’n warm debat waarin daar ook meningsverskille uitgespreek is oor die kwaliteit daarvan.

Ten spyte hiervan was prof. Fanie Snyman, dekaan van die fakulteit Teologie opgewonde oor die ongelooflike erns wat die Vrystaatse kerk maak met teologiese opleiding soos daar, volgens hom, weer gesien kon word uit die gesprek. Hy reken verder dat die NG Kerk, veral die Algemene Kuratorium, besig is om homself goed te posisioneer ten opsigte van teologiese opleiding in ’n veranderende wêreld.

Vroeër in die dag is die nuwe getal ringe in die Vrystaatse kerk bevestig as vyftien ringe, ‘n proses wat vir baie meer gesprekke en skommelinge gesorg het as wat verwag is. Dit gee nou geleentheid vir ringe om meer ondersteuning te bied aan gemeentes wat dit benodig, terwyl daar steeds vrese by sommige predikante bestaan dat dit die funksionering van ringe kan bemoeilik.

– Die volledige besluit oor selfdegeslagverhoudinge lui:

  1. Die Sinode volstaan by die 2016 Sinodebesluite oor selfdegeslagverhoudings;
  2. Om ’n taakspan saam te stel om die Moderamen te bedien met ’n prosesvoorstel waarin voorstelle gemaak word vir ’n wye gesprek in die kerk (gemeentes, Ringe en die komende Sinode) oor ons verstaan van God, mensebeskouing en verhoudinge, waarin daar veral ook gefokus word op seksualiteit en selfdegeslagverhoudinge;
  3. Die prosesvoorstel moet handel oor die skep van waardes vir hierdie gesprek ten einde veilige ruimtes te skep waarbinne ons na die Woord, mekaar en ander kan luister;
  4. Die taakspan moet inklusief saamgestel word, wat ook kundiges op ander terreine as die teologie insluit;
  5. Indien die moderamen die taakspan se prosesvoorstel aanvaar, implementeer hulle hierdie voorstelle op geloofsonderskeidende wyse ten einde ’n kultuur te ontwikkel waar gespreksgenote gehelp word om te soek na dit wat ons bymekaar hou eerder as wat ons verdeel.