NG GEMEENTE ALIWAL-NOORD

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Voltydse medeleraar

Sluitingsdatum: 31 Julie 2017.

GEMEENTEPROFIEL:
Aliwal-Noord, is ’n plattelandse gemeente geleë tussen Bloemfontein en Queenstown in die Noordoos-Kaap. Die gemeente het ongeveer 1 045 lidmate en 308 dooplidmate. Binne die gemeente is ’n tehuis vir senior lidmate en twee skoolkoshuise en die Goedemoed Gevangenis-wyk, met ongeveer 150 lidmate, wat 35 km van die dorp geleë is.

LERAARSPROFIEL EN AMPSLIGTE:

  • “’n Goeie dienaar van Jesus Christus” (1 Tim 4:6) wat ’n innige liefde vir God Drie-enig en sy Woord laat uitvloei in die gemeente.
  • ’n Leier met goeie menseverhoudinge wat na lidmate op alle sosiale vlakke kan uitreik.
  • ’n Leraar moet, met inagneming van kerklike gebruike, met goeie onderlinge oorplegpleging met die kerkraad, die gemeente en met die kerk in wyer verband kan saamwerk.
  • ’n Leraar met baie sterk vermoëns om met die skoolgaande jeug asook werkende jongmense te werk.
  • Bedieningsverantwoordelikheid is meer gerig op die ouderdomsgroep onder 40.
  • ’n Leraar met ’n skrifgegronde bediening onder die kleuters, jeug, werkende jongmense en jongetroudes
  • ’n Mens-mens wat in die volle spektrum van gemeentewees kan inpas.
  • ’n Spanverbandmens.
  • Rekenaargeletterdheid en -vaardigheid in die gebruik van tegnologie in die erediens.
  • Artikel 9 van die Kerkorde vorm die basis van die dienskontrak.

VERGOEDING:

Vergoedingspakket volgens Sinodale riglyne.

AANSOEK:

Aansoeke moet gedoen word op die voorgeskrewe vraelys (verkrygbaar van die Kerk­kantoor). Die vraelys moet vergesel word van ’n CV, nie langer as drie blaaie nie en kan per faks, e-pos of pos aangestuur word na:
Per faks: 086 582 8299
Per e-pos: ngkaliwal@lantic.net
Per pos: Posbus 36 Aliwal-Noord 9750

NAVRAE:
Me Corrie Nel: Saakgelastigde: 051 633 2632, 083 404 5514. Ds Johan Esterhuysen: 051 633 2777, 083 419 3233. Izak Nel, Voorsitter Kerkraad: 051 6341083, 082 532 3474.

SLUITINGSDATUM: 31 Julie 2017.

DIENSAANVAARDING: Onderhandelbaar met Kerkraad.

’n Kortlys sal saamgestel word en daar sal van die leraars op die kortlys verwag word om ’n onderhoud met die kerkraad te voer.

Die kerkraad behou homself die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.