Koninkrykstyd

Met die seisoene van Advent, Kersfees, Epifanie, Lydens­tyd, Pase en Pinkster het ons die gebeure oordink van Jesus se koms, sy aardse bediening, sy sterwe, opstan­ding en hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees.

Nou is dit agter die rug en ons is in Koninkrykstyd. Dit is die tyd van lewe met Jesus as die Here, die Koning, die een wat deur sy Gees lewend by ons teenwoordig is.

Belangrik is dat ons moet verstaan dat God se ko­ninkryk anders is as ander koninkryke. Anders as in die geval van koning Ahasveros in die verhaal van Ester, is die koninkryk van God nie een waar met mag en vrees van bo af geregeer word en waar die onderdane maar bloot aan die koning se grille moet voldoen of met hulle lewe boet nie.

Jesus het kom wys dit is anders. Hy verduidelik aan sy dissipels dat dit gaan oor diens aan mekaar. Hy stel die voorbeeld. Hy regeer nie met ’n swaard nie, maar dien met ’n waskom.

Die koninkryk van God is een van heling en van versorging. Dit is ’n bedeling van omgee vir mekaar en van vrygewigheid en gasvryheid. Die koninkryk van God bring lewe in oorvloed.

Dit is daarom ook ’n bedeling waarin onreg bestry word om vir die verontregtes heling en vrede te bring.

In die koninkryk van God is die liefdesgebod die sentrale gebod. Deur gehoorsaam hieraan te lewe, laat ons die koninkryk kom, en bring ons die vreugde en vrede wat tekens is van God se heerskappy.

Om volgens die waardes van die koninkryk van God te lewe, is om missionaal te leef. Dit is om so te leef dat die koninkryk van God voelbaar word vir die wêreld.

’n Missionale lewe is ’n lewe wat deur dade bid: “Laat u koninkryk kom!”