Vroueskouers om op te staan!

DIE HART VAN GOD: VERHALE VAN VROUE IN SENDING
Onder redaksie van Lisel Joubert en Isabel Murray
Uitgegee deur Christelike Lektuurfonds-
uitgewers, 2017
Resensie deur Frits Gaum


Voor in hierdie pragboek word die sendingkundige John R Mott aangehaal: “As ek ooit ge­twyfel het aan die werk van vroue in die sen­ding, dan het my reise deur die verskillende sen­dingvelde my bekeer. Want daar het ek gesien wat die vrou tot opheffing van vroue doen.”

Die verhale van 12 “sendingvroue” word boeiend vertel: Abbie Ferguson, Anna Bliss, Tillie Theron, Anna Pauw, Anna Tempo, Louisa Meyburgh, Ella Botes, Maria du Toit, Bessie Horne, Tinie Pauw, Bettie Swardt en Pauline Murray. Dis ’n boek wat lankal geskryf moes gewees het.

In haar voorwoord vra Elna Mouton wat dit is wat ’n mens so ontroer en bekoor van hierdie “vergete” vroue se verhale. Is dit die feit dat sommige lank na hulle dood “ontdek” en vir die eerste keer openbaar gemaak word? Of is dit die kultuurskok en ontberinge waaraan hulle blootgestel is maar nie voor terug­ge­deins het nie?

Dan antwoord sy: “Ja, sekerlik ontroer dit alles ’n mens (…) Vir my staan veral twee fasette van dié besondere bundel verhale uit. Eerstens, die feit dat hierdie vroue in verskillende beroepe telkens met God se magtige, helende teenwoordigheid geassosieer is. Dat hulle die hart van God verteenwoordig het en hulle verhale daarom van God self getuig. (…) Tweedens gee hierdie verhale ’n mens nuwe waardering vir die ­skouers waarop ons staan, vir die raamwerke wat ons vorm, die waardes wat ons deur geslagte heen anker.”

Tereg skryf Lisel Joubert en Isabel Murray dat sending ’n gelade woord is met verskillende assosiasies vir mense in verskillende kontekste. Dit is so dat sending in ons geskiedenis soms negatiewe gedagtes oproep van kolonialisasie en kille Westerse kultuur­oordrag wat partykeer sterker was as die oordra van die evangelie van Jesus Christus en die “verinheemsing” daarvan.

Daarom is hierdie boek so belangrik. Dit vertel in ’n tyd dat maklik dik strepe deur ons geskiedenis getrek word, dat daar toegewyde Christenvroue in ons komplekse verlede was wat onder die moeilikste omstandighede denkbaar en sonder bymotiewe die evangelie-boodskap uitgedra en uitgeleef het.

Dit het gestalte gevind in diens aan medemense wat dikwels in ellendige omstandighede, byvoorbeeld sonder basiese gesondheidsorg, geleef het. Hierdie vroue het, soos Mouton dit stel, “eenvoudig op die nood gereageer wat onder hulle aandag gekom het”.

Hulle het sonder om aan hulleself en hulle eie be­lange te dink, vir ander gedien wat baie anders as hulleself was. So het hulle hulle Meester gedien. Inderdaad: navolgenswaardige “skouers om op te staan”!

Christelike Lektuurfonds-uitgewers het hierdie boek pragtig uitgegee in ’n skoon lettertipe met talle unieke foto’s en in ’n maklik-leesbare skryfstyl. Die redakteurs, hulle medeskrywers (van die sewe is net een ’n man), en die uitgewers het ’n groot werk gedoen om te keer dat hierdie vroueverhale in die vergetelheid verdwyn. Die hart van God verdien ’n wye leserskring.