NG Gemeente Welkom-Wes

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum: 16 Julie 2017.

Ons staan as gemeente in diepe afhanklikheid voor ons hemelse Vader om wysheid en leiding in die beroeping van ’n leraar vir ons gemeente.

GEMEENTEPROFIEL: Daar is 404 belydende en 79 dooplidmate.

LERAARSPROFIEL: ’n Gelegitimeerde, gereformeerde prediker wat die gesag van die Skrif aanvaar. ’n Toegewyde, energieke persoon met ’n passie vir mense. Kontak deur middel van huisbesoek is baie belangrik. Die kandidaat moet verkieslik getroud wees en die leraar se vrou moet inskakel soos enige ander gemeentevrou.

WERKSPROFIEL: Ampspligte ingevolge Artikel 9 van die Kerkorde. Vergoeding onder- handelbaar binne sinodale riglyne. Gemeente bied ’n gerieflike en ruim pastorie vir inwoning.

AANSOEKE: Gee ’n duidelike maar kort uiteensetting hoe u u rol as leraar sien. ’n CV (nie meer as twee bladsye nie) met die name en kontakbesonderhede van drie persone (twee binne die gemeente en een van buite) wat as getuies aangaande leer, lewe en bediening kan dien.

Rig u aansoek en CV per e-pos aan welkomwes@gmail.com

SLUITINGSDATUM: Aansoeke sluit 16 Julie 2017.

Vir navrae kontak vir Dries Cronjé (skriba) by 057 357 5860 of 082 900 8322.

Die kerkraad hou hom die reg voor om niemand uit die belangstellendes te beroep nie.