NG GEMEENTE KERKENBERG (HARRISMITH)

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum: Vrydag 25 Augustus 2017 om 12:00.

In biddende afhanklikheid van die Here stel die kerkraad die bogenoemde vakature bekend.

GEMEENTEPROFIEL: ’n Goed gevestigde gemeente geleë in Harrismith in die Oos-Vrystaat, met sowat 570 belydende en 135 dooplidmate. Die gemeente bestaan uit ’n boerderygemeenskap en ’n normale plattelandse omgewing.

VERGOEDING: Volgens sinodale riglyne tot en met kerf 5. ʼn Ruim pastorie word voorsien.

DIENSAANVAARDING: Onderhandelbaar vanaf 1 November 2017.

AMPSPLIGTE: Volgens Artikel 9 van die Kerkorde.

LERAARSPROFIEL: Die volgende is vir die kerkraad belangrik in die vul van die vakature:

 • Gelegitimeerde proponente en predikante van die NG Kerk tot en met die ouderdom van 45 jaar, kan aansoek doen.
 • Opregte liefde vir Jesus Christus, sy mense en sy koninkryk.
 • Passievolle, Skrifgetroue en dinamiese prediking waar kinders en volwassenes betrek word in die erediensgebeure.
 • Liefdevolle pastorale sorg en gestruktureerde besoekwerk.
 • Sterk leierskap en samewerking in spanverband.
 • Aktivering en begeleiding van gesinne en die gemeentejeug deur ’n gevestigde koffiekroeg en ander gesins- en jeugaktiwiteite.
 • Samewerking met buurgemeentes en kerke in wyer verband.
 • Opbouende verhoudings tot voordeel van die koninkryk.
 • ’n Vernuwende jeugdige bedieningstyl in pas met moderne tegnologie.

Belangstellendes word versoek om op die volgende te let:

 • Aansoekers moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud asook die waarneem van ’n oggenderediens.
 • Die kerkraad behou die reg voor om nie die vakature te vul indien ’n geskikte kandidaat nie gevind word nie.

Sluitingsdatum vir aansoeke: Vrydag 25 Augustus 2017 om 12:00.
’n Volledige CV en die kontakbesonderhede van drie referente kan gestuur word aan die skriba van die NG Kerk Kerkenberg by die volgende e-posadres: ngkerkkerkenberg@telkomsa.net (verkieslik in MS Word-formaat).

NAVRAE: Dr J Ries (leraar): 072 551 6677/ 058 623 0066 of leierouderling dr D Blake: 083 306 4060.