NG GEMEENTE OP-DIE-BERG

Voltydse leraar: ’n Uitnodiging
Sluitingsdatum: 31 Augustus 2017.

GEMEENTEPROFIEL

Die gemeente is in die hart van die Koue Bokkeveld, tussen Ceres en Citrusdal en ongeveer 200 km vanaf Kaapstad, geleë. Dit is ’n unieke boerderygemeenskap en die vernaamste bedrywighede is sagte vrugte en groente. Die gemeente het ongeveer 252 belydende lidmate, waarvan die meeste tussen 35 en 45 jaar oud is, asook 108 dooplidmate.

Op-die-Berg beskik oor ’n goeie laerskool, asook pre-graad R en Graad R-fasiliteite en ’n speelskool. Die naaste dorp, Ceres, het ’n goeie hoërskool, met ’n koshuis. Die gemeente het ’n voltydse medeleraar wat by die Nyukintaba Bybelskool (’n interkerklike bediening onder die Xhosa- en Sothosprekendes) werksaam is. Die gemeente het ’n baie goeie verhouding met die VG Kerk asook met Badisa, wat ’n sterk kantoor op die dorp het.

AMPSPLIGTE EN LERAARSPROFIEL

• Artikel 9 van die Kerkorde vorm die basis van die dienskontrak.

Iemand wat-

o ’n “Goeie dienaar van Jesus Christus” is (1 Tim 4:6) en wat ’n innige liefde vir God Drie-enig het.

o ’n goeie mentor en toeruster is en die gemeente kan lei op die pad van geestelike volwassenheid.

o ’n spanmens en ’n bouer van verhoudinge is.

o in die volle spektrum van gemeentewees kan inpas en spesifiek toegerus en gemotiveerd is om die lidmate te bedien.

o ’n hart het vir die missionêre aard en roeping van die kerk en met die kerk in wyer verband kan saamwerk.

o kreatief en innoverend is.

o ’n goeie aanvoeling vir ’n sang- en musiekbediening het.

o sal kan help met die vestiging van toepaslike gemeentestrukture.

o beskik oor goeie multimediavaardighede.

VERGOEDING

• Totale vergoedingspakket: onderhandelbaar binne sinodale riglyne.

• Die gemeente beskik oor ’n ruim en gerieflike pastorie.

AANSOEK

Aansoeke moet gedoen word op die voorgeskrewe vraelys (verkrygbaar van die skriba). Sluit CV in (nie langer as drie bladsye), sowel as die name van minstens drie referente.

Stuur aansoeke aan: ngopdieberg@lando.co.za of Posbus 52, Koue Bokkeveld 6836.

NAVRAE

Me Madeleine van der Westhuizen (skriba): 023 317 0898 (Maandag-, Woensdag- en Vrydagoggende en Dinsdag- en Donderdagmiddae); Ds André Theron (brugleraar): 076 903 8271, lali.theron@gmail.com; Stokkies Hanekom (DVK-voorsitter): 083 229 9130, stokkies@ceresremhoogte.co.za

SLUITINGSDATUM: 31 Augustus 2017.

DIENSAANVAARDING: Volgens ooreenkoms.

’n Kortlys sal saamgestel word en daar sal van die leraars op die kortlys verwag word om ’n onderhoud met die kerkraad te voer.

Die kerkraad behou homself die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.