Om vrug te dra

Dit was die afgelope 18 maande my besondere voorreg om deel van die Liturgiese Komitee van die Wêreldgemeenskap van Gereformeer­de Kerke te kon wees. Afkomstig uit verskillende wê­reld­dele was dit ons verantwoordelikheid om die voor­bereidingswerk te doen vir al die aanbiddingsge­leenthede en eredienste wat tydens hierdie ekume­niese liggaam se sewejaarlikse Algemene Vergadering in Leipzig, Duitsland gehou is.

Die tema van die Jaarvergadering was “Living God, Renew and Transform Us” en is gebaseer op die woor­de van Romeine 12:2. Hierdie tema het op verskil­lende ma­niere tydens die vergadering gefunksioneer en het ook vir ons as liturgiese groep die rigting vir ons be­plan­ning aangedui. So is daar byvoorbeeld vier tema­lie­dere spesiaal rondom hierdie tema gekomponeer en in verskeie tale vertaal.

’n Spesiale kunswerk Bearing Fruit is ook vir die byeenkoms deur die Amerikaanse kunstenaar, Joel Schoon-Tanis geskep en is op verskeie maniere gedu­ren­de die vergadering aangewend – onder andere op die omslag van die “Worship Book” wat by die ver­skillen­de aanbiddingsgeleenthede gebruik is.

Schoon-Tanis is ’n lidmaat van die Reformed Church in America en gebruik sy kuns as ’n medium om uitdrukking te gee aan sy geloofsoortuigings en om die boodskap van die evangelie sigbaar uit te beeld. Sy werk word gekenmerk deur ’n kleurvolle, speelse en byna kinderlike benadering en het ook neerslag gevind in die publikasie 40: Biblical story interpreted by Joel Schoon-Tanis.

Die kunswerk Bearing Fruit is net soos die tema van die Algemene Vergadering geïnspireer deur Romeine 2:12 en die woorde van hierdie teksvers word dan ook in die waterstroom op die voorgrond van die skildery gesien. Die kunstenaar self sê dat die skildery ook “a nod to Psalm 1” behels. Dit is trouens duidelik dat die sentrale beeld in die kunswerk uitdrukking gee aan hier­die psalm se verwysing na “’n boom/ wat by waterstrome geplant is,/ wat op die regte tyd vrugte dra/ en waarvan die blare nie verdroog nie”.

Hiermee saam sou ’n mens ook ’n verwysing na die boom van die lewe in Openbaring 22:2 in die skildery kon sien. Van dié boom word gesê: “hy dra twaalf keer per jaar vrugte: elke maand lewer hy sy vrugte. Die blare van die boom bring genesing vir die nasies.”

In Schoon-Tanis se skildery neem die boom ’n oorheersende posisie reg in die middel van die kunswerk in. Die boom se stam wek die indruk dat dit al ’n baie lang tyd groei en dus as ’n betroubare bron van vrug en vernuwing beskou kan word. Soos in Psalm 1 put die boom sy groeikrag uit die waterstroom wat met God se vernuwingswerk (Rom 12:2) in verband gebring word.

Aan die linkerkant van die boom sit ’n persoon teen die stam aangeleun, besig om ’n boek te lees – ’n klaarblyklike verwysing van Psalm 1:2 se verwysing na die mens “wat in die woord van die Here sy vreugde vind,/ dit dag en nag oordink”. ’n Entjie weg van dié persoon staan ’n groep mense in ’n kring wat waarskynlik dui op gelowiges wat saambid en saam nadink oor die betekenis van God se Woord.

Aan die ander kant van die boom is ’n ander groep besig om van die vrugte van die boom te pluk. Van hierdie vrugte word in ’n mandjie gepak met die oog op latere gebruik, terwyl van die vrugte ook uitgedeel word aan mense wat staan en wag om dit te ontvang. Van die blare van die boom sif saggies neer op sowel die plukkers as die wagtende skare – ’n duidelike verwysing na die blare van die boom wat genesing bring vir die nasies.

Verskuil tussen die blare van die boom is ook die logo wat spesiaal vir die Algemene Vergadering in Leipzig ontwerp is. Daarmee wil die kunstenaar te kenne gee dat die werk van die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke ’n belangrike deel uitmaak van die vrug van God se vernuwingswerk en ook ’n betekenisvolle bydrae kan lewer tot die genesing van die nasies.

Die helder kleure wat deur die kunstenaar in hierdie werk aangewend word, dra by om ’n vreugdevolle sfeer te skep vir die gebeure wat hier uitgebeeld word. Vrugdra word nie gesien as vermoeiende sleurwerk nie, maar as arbeid wat met blydskap in belang van God se koninkryk in die wêreld van vandag verrig word.

Die kunstenaar self sê die volgende oor sy skildery: “What was most important to me was to show the active nature of the movement of God and the Church. Active meditation and prayer and service as the fruit ‘beared’ is brought to the world.”

Op ’n verbeeldingryke wyse slaag die kunstenaar myns insiens daarin om uitdrukking te gee aan die Ge­reformeerde (én Bybelse) visie van God se mense wat deur die Woord van God gedring word om ’n verskil te maak in die wêreld waarin ons ons elke dag bevind.

Dr André Bartlett is hoof van Excelsus, die NG Kerk se sentrum vir bedieningsontwikkeling aan die Universiteit van Pretoria.