NG GEMEENTE HOPETOWN (Noord-Kaap)

Vakature: Voltydse gemeenteleraar
Sluitingsdatum: 25 Augustus 2017

Gemeenteprofiel
Die NG gemeente te Hopetown wag in biddende afhanklikheid aansoeke in vir ’n voltydse leraarspos.

Hopetown is geleë langs die Oranjerivier teen die N12 sowat 120 km suid van Kimberley. Dit is ’n plattelandse Afrikaanssprekende gemeenskap met ’n groot landbou-omgewing wat bestaan uit vee- en besproeiingsboere. Die gemeente bestaan uit 453 belydende en 155 dooplidmate.

Ons is ’n missionale gemeente, ons visie: Geroep om gestuurdes van die Here na die wêreld te wees.

Die tehuis vir bejaardes (Silwerhof) val binne die gemeentegrense. Op die kerkterrein word ’n Vroeëkinderontwikkelingsentrum in samewerking met Caritas (Kimberley) bedryf.

Leraarsprofiel
Gelegitimeerde NG Kerk-predikante word genooi om aansoek te doen:
– Kreatiewe dinamiese persoon wat beskik oor tegnologiese sowel as bestuursvaardighede.
– Geestelike en emosioneel volwasse persoon.
– Gesonde, deelnemende, besorgde en liefdevolle menseverhoudinge.
– Toewyding aan sy roeping en die Skrif as enigste onfeilbare Woord van God met Woordgetroue, inspirerende en verstaanbare prediking.
– Goeie kommunikasie- en probleemoplossingsvaardighede.
– Passie vir die geestelike versorging van die gemeente en wat met entoesiasme leiding, motivering en samewerking kan bewerkstellig.
– ’n Energieke persoon met kreatiewe en vernuwende denke met respek vir tradisies en ’n passie vir die diversiteit van ’n plattelandse gemeente.

Leraarspligte:
– Artikel 9 van die Kerkorde sal die basis vorm van die leraar se pligte.
– Senior burger en jeugbediening.

Vergoedingspakket: Binne die sinodale riglyne. Huisvesting in pastorie.

Aansoeke: Sluitingsdatum – 25 Augustus 2017.

U aansoek moet asb die volgende insluit:

– Volledige CV met minstens drie referente.
– Van alle aansoekers sal verwag word om ’n toepaslike vraelys te voltooi wat u by die kerkkantoor kan aanvra en saam met u aansoek stuur na: faks 053 2030067, E-pos: nghopetown@telkomsa.net
Posbus 32, Hopetown 8750.

Navrae: Kobus Grobbelaar (082 441 4512).

Mariska Rossouw (Gemeentebestuurder) 053 203 0067 (Ma, Di, Do, Vr).

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.