NG GEMEENTE REIVILO-GOEDVERTROU

Vakature: Vastetermynpos vir ’n termyn van drie jaar
Sluitingsdatum: 15 September 2017.

Die kerkrade van Reivilo en Goedvertrou wag in biddende afhanklikheid van die Here, aansoeke in vir die pos van bedienaar van die Woord.

Gemeenteprofiel:

Die omskrewe taak van die vastetermynpos behels die implementering en inwerkingstelling van die nuutgekombineerde twee gemeentes vir ’n effektiewe evangeliebediening.

NG Reivilo en Goedvertrou is twee aangrensende plattelandse gemeentes in die sino­dale gebied van Noord-Kaapland. Reivilo is ongeveer 205 km van Kimberley, 130 km van Vryburg en 85 km van Hartswater. Goedvertrou is 40 km noord van Reivilo waarvan 30 km grondpad is en 70 km van Vryburg sowel as Kuruman. Reivilo het 138 belydende en 14 dooplidmate en Goedvertrou 40 belydende en 10 dooplidmate.

Reivilo bestaan uit vier plaaswyke en ses dorpswyke en Goedvertrou uit vier plaaswyke. Gemeentelede in beide gemeentes is hoofsaaklik senior burgers waarvan 14 in die ACVV Dienssentrum in Reivilo gehuisves word.

Leraarsprofiel:
Die leraar moet:
• die gemeentes bedien met Artikel 9 van die Kerkorde as taakomskrywing.
• ’n duidelike roeping van die Here ontvang om sy werk hier te kom doen.
• ’n toegewyde, entoesiastiese gelowige wees met ’n liefde vir God se kinders.
• die gemeente deur Skrifgetroue prediking kan lei.
• bereid wees om in ’n plattelandse gemeenskap betrokke te wees deur persoonlike kontak en huisbesoek.
• onderneem om elke Sondag in beide gemeentes ’n erediens waar te neem.

Vergoedingspakket:

1. Vergoeding: Die leraar sal vergoed word tot ’n maksimum gelykstaande aan die huidige skaal 8 van die sinodale riglyn, met slegs die jaarlikse inflasieverhoging en geen kerfverhoging na skaal 8 nie.

2. Reiskoste: Dit sal volgens sinodale skaal vir werklike kilometers gery betaal word.

3. Huisvesting: Gratis verblyf en elektrisiteit in die pastorie op Reivilo.

Aansoeke:

1. Aansoeke moet vergesel word van ’n volledige CV, twee onlangse getuigskrifte sowel as die name van vier referente.

2. Sluitingsdatum: 15 September 2017.

3. Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud, en/of preekgeleentheid.

4. Die pos is beskikbaar vanaf 1 Desember 2017, maar 1 Februarie 2018 op die laatste.

Stuur aansoeke aan: Die Saakgelastigde

Posbus 115, Reivilo 8595. Tel: 053 953 0100. Faks: 053 953 0100.

E-pos: ngkerkreivilo@yahoo.com

of rig navrae aan: Mnr F van Heerden tel: 082 524 9199.

Mnr W Becker tel: 083 228 6039.