Tukkies teologie sê dankie vir 100 jaar

Op Sondag 30 Julie het die Universiteit van Pretoria se Fakulteit Teologie dankie gesê vir 100 jaar van die Here se genade.

Die kerkdiens in NG gemeente Universiteitsoord se kerk­gebou was die afsluiting van ’n feesnaweek wat ook ander aktiwi­teite opgelewer het: ’n konsert van Tuks Ca­me­­rata en die rektor se banket waar die bekende Britse teoloog, David Ford, ’n toespraak gelewer het oor die toekoms van teologie in openbare uni­versiteite.

Die teologiese fakulteit het vier kerklike vennote: die Hervormde kerk, Nederduitse Gereformeerde kerk, Pres­bite­riaanse Kerk en die Verenigende Gereformeerde Kerk.

Prof Danie Veldsman, professor in Sistematiese Teologie, het die kerkdiens, wat in Engels gehou is, gereël.

“Die rede hoekom ek prof Yolanda Dreyer as liturg ge­kies het, is omdat sy die eerste vrou was wat in die Hervormde kerk leraar geword het en die eerste vroue-professor aan Tukkies.

“Dis ’n stukkie geskiedenis,” verduidelik Veldsman.

Veldsman self het Psalm 103 gekies om die struktuur en kern van die diens te vorm. Die psalmis beskryf ’n liefdevolle God wat ons ons sondes nie bly toereken nie en hom Vaderlik oor sy kin­ders ontferm.

Daar is ook uit Hosea 11:1-11 gelees waar God belowe om die weerspannige volk Israel nie uit te wis nie. Hy gebruik die ver­gelyking van voëls en duiwe wat uit die heidense lande vlieg en deur God teruggebring word na hulle neste.

Die voorlesing het daarna verskuif na Romeine 11:33-36 waar die heerlikheid van God besing word.

Daar is ook saam gesing onder orrelbegeleiding van prof Wim Viljoen. Make me a channel of your peace is ’n uiting van die gelowige se diepste wens om ’n kanaal van God se vrede te wees.

En om die verbintenis aan Afrika te beklemtoon is The Lord’s Prayer in Sepedi gelees voor die viering van die Nagmaal.