Amptelike nuus, 25 Augustus 2017

Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za

NG KERK

BEROEPE NA NG KERK-­GEMEENTES

BEROEP – Dr Dawie Botes van Vre­de-Wes na Welkom-Wes; ds Piet Fourie van Pa­norama Bethlehem na Sasolburg-Tuinedal.
AANVAAR – Ds Gert Els na Marikana; dr Johannes Ries na Montagu.

WES-KAAPLAND

BEVESTIGING

Dr Johannes Ries word op 17 September 2017 in die NG gem Montagu bevestig. Sy intreepreek en bevestiging vind plaas op 17 September 2017. (Elsabe Wright, Bedie­ningskoördineerder, 10.08.2017).

RINGSVERGADERING

Neem kennis van die 49ste gewone sitting van die Ring van Namakwaland wat op 20 en 21 Augustus 2017 by die NG gem Garies plaasgevind het. (Ds Nadine Maletzki, RS, 02.08.2017).

RINGSVERGADERING

Neem kennis van ’n vergadering van die Ring van George wat DV op 3 en 4 September 2017 by die NG gem Herold sal plaasvind. (Drew de Kock, RS, 11.08.2017).

RINGSVERGADERING

Kennisgewing van die jaarlikse ringsvergade­ring van die Verenigende Ring van Caledon soos gehou gaan word op 10-11 September 2017 by die NGK Hermanus. (Jan Bronkhorst, RS, 03.08.2017).

RINGSVERGADERING

Die Ring van Somerset-Wes se 42ste gewone vergadering vind DV plaas op Woensdag 13 September 2017 by NG gemeente Lourensrivier in die Strand. (Ds Carel Smith, RS, 17.08.2017).

NOORD-KAAPLAND

RINGSVERGADERING

Die Ring van Kenhardt het op 13 Aug 2017 tydens die 69ste gewone sitting van die Ring van Kenhardt, te Kanoneiland vergader. (Ds RJ Lourens, Skriba, 08.08.2017).

RINGSVERGADERING

Die 58ste vergadering van die Ring van Uping­ton vind op 27 Augustus 2017 en verdere dae te Groblershoop plaas. (Ds TE Smit, Skriba, 14.08.2017).

RINGSVERGADERING

Die 34ste vergadering van die ring van Hanover vind plaas op 11 Sep 2017 by die gem Philipstown (NB Roux, RS, 10.08.2017).

KWAZULU-NATAL

RINGSVERGADERING

Kennisgewing van die 79ste vergadering van die Ring van Pietersburg/Polokwane het plaasgevind op 13 Augustus 2017 te NG Bendorpark. (Ds JM Bezuidenhout, 14.08.2017).

RINGSVERGADERING

Kennis geskied hiermee van die 60ste vergade­ring van die Ring van Vryheid wat op 20 Augustus 2017 vanaf 12:00 te Vryheid-Moedergemeente plaasge­vind het. (Ds JH Hattingh, RS, 31.07.2017).

ADRESVERANDERING

Neem kennis van die Sinode in KZN asook KZN Argief en Kommunikasie se posadres wat ver­ander van Posbus 649 na Posbus 58188, Haymarket, Pie­termaritzburg 3204. (Elize de Villiers, 14.08.2017).

VRYSTAAT

EMERITAAT

Ds Marius Maree van die NG Kerk Welkom-Wes het sy Akte van Demissie by emeritaat agv mediese ongeskiktheid ontvang op 25 Junie 2017. Ds Ma­rius Maree se afskeidspreek was op 25 Junie 2017. (Dries Cronje, Skriba, 07.08.2017).

GOUDLAND

BEVESTIGING

Ds Gert Els is op 13 Augustus 2017 in die NG gem Marikana as tentmaker: met opdrag Imago Dei, be­vestig. (Sandra Venter, Saakgelastigde, 28.07.2017).

EMERITAAT

Hiermee word kennis gegee dat ds ACF Welman emeriteer op 30 Aug 2017 (vroeë emeritaat). Hy is tans leraar te Lichtenburg Moedergemeente. (Ds BC Botha, RS, 05.08.2017).

RINGSVERGADERING

Die 79ste vergadering van die Ring van Lichtenburg vind plaas op 4 September 2017 om 08:30 by die NG gem Coligny-Oos. (Ds Ben Botha, RS, 01.08.2017).

RINGSVERGADERING

Die volgende gewone vergadering van die Ring van Klerksdorp vind plaas DV 11 September 2017 om 09:00 te Klerksdorp-Suid gem, wat hul goue jubileum DV 15 Sep 2017 vier. (Ds JJC Rossouw, RS, 06.08.2017).

HOËVELD

BEVESTIGING

Bevestiging van ds Johann Burger het plaasgevind het op Sondag 6 Augustus 2017 om 09:00 te NG Kerk Presidentsoord, Springs. Die bevestiging is waargeneem deur die moderator, dr Hugo van der Linde. (Letitia Minnie, Saakgelastigde, 07.08.2017).

RINGSVIERING

Die NG Ring van Heidelberg het op 30 Julie sy 100ste bestaansjaar met ’n luisterryke geleentheid in NG Heidelberg se klipkerk gevier. (Dr Pieter Kruger, 03.08.2017).

GEMEENTEVERJAARSDAG

Die NG Kerk Forest Hill is vanjaar 70 jaar oud. Die gemeente is gestig op 26 Augustus 1947. Op 27 Augustus 2017 word die 70 jaar gevier en herdenk met ’n nagmaaldiens om 10:00 in die kerkgebou op die hoek van Koll- en Holtstraat in Forest Hill waarna verversings geniet sal word in die kerksaal. Alle lidmate en oudlidmate word hiermee vriendelik uitgenooi om te kom deel in die feestelikheid. Navrae: ds Andre Kloppers by 082 465 8215. (Johan Conradie, 07.08.2017).

NOORDELIKE SINODE

BEVESTIGING

Ds Pieter H Berrangé, voorheen (tot Apr 2016) leraar van NG gem Rustenburg-Bergsig, is op 6 Augustus 2017 as leraar bevestig by NG gem Mo­numentpark-Wes. Die bevestiging is behartig deur dr Martin Lazenby. (Lee-Anne Bisschoff, Skriba, 08.08.2017).