NED GEREF GEMEENTE LUTZVILLE

Vakature: Medeleraarspos
Aansoeke sluit: 9 Oktober 2017.

Ons wil Jesus met passie in alles, as Koning dien. Ons sal dit doen deur geestelik te groei en ruimte te skep vir mekaar se uniekheid, sodat mense Hom deur ons eenheid kan sien en aanvaar.

In biddende afhanklikheid van die Here word aansoeke ingewag vir genoemde pos.

Gemeenteprofiel: ’n Plattelandse gemeente in die Wes-Kaap ± 300 km noord van Kaapstad. Ongeveer 700 belydende en 250 dooplidmate. Hoofsaaklik wingerdboerdery en mynbou. Goeie skool van graad 1-12.

Leraarsprofiel: Gelegitimeerde proponente of leraars met ’n passie vir die jeug en jong volwasse lidmate word uitgenooi om, as u daartoe geroepe voel, aansoek te doen. ’n Goeie aanvoeling vir sang- en musiekbediening en goeie multimediavaardighede sal in u guns tel, maar is nie ’n voorvereiste nie.

Sinodale skaal dien as riglyn vir vergoeding en gratis pastorie. U aansoek moet vergesel wees van ’n CV (nie langer as drie bladsye), drie referente en ’n verpligte vraelys. Die lys is verkrygbaar by die kerkkantoor.

Werksprofiel: Ooreenkomstig Artikel 9 van die Kerkorde en soos ooreengekom in onderhandelinge met die kerkraad.

Stuur aansoek aan: ngklutzville@mylan.co.za of
Voorsitter Pre-advieskommissie, Posbus 43, Lutzville 8165.

Navrae: Maansie van Zyl 027 217 1402 (na ure) (Leierouderling)
Ds Wikus Lambrechts 027 217 1276 of 084 547 1399 (Leraar)
Kerkkantoor: 027 217 1059 (08:30 – 12:30) ngklutzville@mylan.co.za

Aansoeke sluit: 9 Oktober 2017.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.