NG GEMEENTE LICHTENBURG

Vakature: Leraarspos – Drie jaar vastetermyn
Sluitingsdatum: 15 September 2017.

GEMEENTEPROFIEL

Hierdie dinamiese, 132 jaar oue gemeente is geleë in ’n plattelandse gemeenskap in Noordwes, waar die meeste werkende lidmate in diens staan van maatskappye wat die landboubedryf ondersteun. Hier is tans 477 belydende en 115 dooplidmate.

LERAARSPROFIEL BEHELS DAT DIE KANDIDAAT

– ’n Noue, lewende verhouding met die almagtige God Drie-enig sal hê.

– Oor ’n dinamiese, tog demokatiese bestuurstyl sal beskik.

– Lewendige, dinamiese, Skrifgetroue prediking wat alledaagse praktiese implikasies uitdra.

– Die vermoё om met alle ouderdomsgroepe goed oor die weg te kom.

– In staat is om goed in spanverband te kan funksioneer en medegelowiges saam te snoer, te inspireer en mobiliseer tot eer van God.

– Gereformeerde en vernuwende denke openbaar en uitleef.

– ’n Passie vir sending en uitreik sal hê.

WERKSPROFIEL

– Ampspligte: Volgens Artikel 9 van die Kerkorde.

– Die navors, opstel en implimentering van ’n toekomsstrategie vir die gemeente en die NG Kerk in die dorp (daar is drie ander gemeentes). Dit sal navorsing en gesprekvoering met alle partye insluit.

VERGOEDING

– Sinodale skaal met gewone voordele vir medies en pensioen.

– Subsidie word vir behuising voorsien (koop of huur).

AANSOEK

– Aansoek moet per e-pos gestuur word aan kerkkantoor@klipkerk.org.za

– Aansoek moet ’n kort CV en minstens drie verwysings insluit.

SLUITINGSDATUM vir aansoeke: 15 September 2017.

– Aansoekers wat die kortlys haal, sal genooi word vir ’n preekgeleentheid en ’n onderhoud (saam met gade indien getroud).

– Daar sal van die kandidate vereis word om deel te neem aan psigometriese evaluering.

(Die kerkraad is nie verplig om uit die aansoeke ’n aanstelling te maak nie.)