NG gemeentes Arlington en Lindley

Leraar, vastetermyn-dienskontrak (drie jaar)
Sluitingsdatum: 31 Augustus 2017.

(Pos is vakant vanaf 1 Januarie 2018)

GEMEENTEPROFIEL:

Die NG gemeentes van Arlington en Lindley is reeds vir ses jaar betrokke in ’n samewerkings­ooreenkoms. Hierdie ooreenkoms behels dat die dienste van ’n leraar gedeel word, hoewel elke gemeente onafhanklik op hul eie funksioneer. Die leraar hou Sondae ’n erediens by elke gemeente en vir die week se aktiwiteite word sy tyd in verhouding (40/60) verdeel tussen die gemeentes. Elke gemeente het dus sy eie diensooreenkoms met die leraar.

• Arlington is ’n klein gemeente van ongeveer 75 lidmate en bestaan hoofsaaklik uit ’n boerderygemeenskap. Die gemeente is verdeel in vier plaaswyke en twee dorpswyke. Lidmate se ouderdomme is redelik gebalanseerd tussen oud en jonk.

• Lindley se gemeente bestaan uit ongeveer 196 lidmate, waarvan die groter aantal ouer lidmate is en wat in die dorp bly. Die gemeente is verdeel in vyf plaaswyke en agt dorpswyke.

• Die dorpe Arlington en Lindley is 20 km uitmekaar geleë en is ongeveer 60 km vanaf Bethlehem, 80 km vanaf Kroonstad en 45 km vanaf Senekal geleë.

• Beide die dorpies is klein, met min infrastruktuur.

LERAARSPROFIEL:

• Leraar wat sal aanpas in twee verskillende plattelandse gemeenskappe.

• ’n Sterk persoonlikheid, nie dominerend nie, maar ook nie beïnvloedbaar onder groepsdruk nie.

• Wat met verskillende kerkrade en gemeentelede sal kan saamwerk.

• Goeie menseverhoudings kan handhaaf.

• ’n Skrifgetroue, dinamiese en aktuele prediker, wat geestelike groei in ons gemeentes kan bevorder.

• ’n Passie vir mense – oud en jonk.

• Fisiese gesondheidmoet van so ’n aard wees dat hy sy pligte sal kan uitvoer ten spyte van lang afstande, slegte grondpaaie en laat aandure.

POSBESKRYWING:

• Van die leraar word verwag om pligte te verrig ooreenkomstig die betrokke artikels en bepalings van die Kerkorde.

• Die kerkrade verwag van die leraar om die normale ampspligte te verrig en ook spesifiek te fokus op die totale gesinsbediening en pastorale besoeke.

• Die diensverhouding van die leraar tot die gemeentes word deur die bepalings van die samewerkingsooreenkoms beskryf.

• Elke gemeente sal hulle eie diensooreenkoms met die suksesvolle kandidaat aangaan.

VERGOEDINGSPAKKET:

• As gevolg van die finansiële posisie van die gemeentes, is hierdie ’n vastetermyn-dienskontrak vir drie jaar. Indien dit tot voordeel van die gemeentes en leraar strek, kan die termyn deur die kerkrade as verteenwoordigers van die gemeentes, in oorleg met die leraar verleng word, ooreenkomstig die besluite van die NG Kerk oor vastetermyndienskontrakte.

• Die gemeentes bied ’n vergoedingspakket en voordele ooreenkomstig sinodale riglyne.

• ’n Pastorie (in Arlington) is beskikbaar vir bewoning.

AANSOEKE: Stuur asseblief u aansoek en CV, met twee referente aan:

Per pos: Die Skriba NG Kerk Arlington, Posbus 88, Arlington 9602

óf e-pos na: johanvt@yebo.co.za óf faks na: 086 685 8894

KONTAKPERSONE:

Fred Bertram 082 920 1953 Leierouderling Arlington-gemeente

Johan van Tonder 082 496 2557 Voorsitter pre-advieskommissie

Kobus van den Berg 082 415 6924 O/voorsitter pre-advieskommissie

Dawie Olivier 072 374 4308 Leierouderling Lindley-gemeente

SLUITINGSDATUM: 31 Augustus 2017.

Uit die aansoeke wat op 31/8/2017 ontvang word, behou die kerkraad die reg voor om nie ’n aanstelling te maak, óf om ’n beroep uit te bring nie.