NG gemeente Alberton-Suid

Vakature: Medeleraarspos
Sluitingsdatum: 2 Oktober 2017.

NG Kerk Alberton-Suid nooi gelegitimeerde leraars uit om aansoek te doen vir ’n medeleraarspos wat op 1 Maart 2018 gevul moet word. Die vakature ontstaan na aanleiding van een van die twee leraars wat aftree (emeriteer).

Alberton-Suid is ’n geestelike familie wat Christus in die wêreld uitleef. Ons streef daarna om anders te leef, mekaar en die gemeenskap te bedien en ’n warm, vol gemeente te wees waar lidmate kom werk, meeleef, krag kom put en God kom ontmoet.

Een van die gemeente se spesifieke behoeftes in ons Christusreis is om aanhoudend betekenisvolle verhoudings met jong gesinne en die jeug te ontwikkel. Hierdie leraarspos sal grootliks hierop fokus. Die leraar sal saam met die gemeente en medeleraar werk om die visie van die gemeente uit te leef.

Aansoekers moet aan die volgende eienskappe voldoen:

• Jonger as 36 jaar wees.

• ±7 jaar se bedieningsondervinding hê.

• Ondervinding hê met die skakel en verhoudings bou met die jeug en jong ge­sinne.

• Moet goed in spanverband kan funksioneer (dien en lei).

• Moet ’n aanvoeling vir musiek en lofprysing hê.

• Bereid wees om ’n psigometriese toets te ondergaan.

Die leraarspakket is onderhandelbaar en in lyn met die NG Kerk se salarisskale en sluit ’n behuisingstoelaag in (geen pastorie).

Navrae en aansoeke, asook ’n CV met ten minste drie verwysings moet aan mev Amanda Human (saakgelastigde@albertonsuid.com) gerig word voor 2 Oktober 2017.

Soli Deo Gloria, Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide

Die kerkraad behou die reg voor om nie noodwendig uit die aansoeke ’n aanstelling te maak nie.