NG GEMEENTE POTCHEFSTROOM-WES

Vakature: Voltydse leraarspos
Sluitingsdatum: 30 September 2017.

In biddende afhanklikheid van die Here, stel die kerkraad die vakature van ’n leraar bekend.

Gemeenteprofiel: Ons gemeente bestaan uit 301 belydende en 61 dooplidmate. Hier is twee aftree-oorde in die gemeente. Die gemeente bestaan groten­deels uit ouer lidmate, maar hier is ook jonger lidmate met kinders wat geestelik bedien en versorg moet word.

Leraarsprofiel:

* ’n Persoon wat oortuig is dat die Heilige Gees aan hom/haar leiding gegee het om vir die leraarspos aansoek te doen;

* ’n Persoon wat staan in ’n lewende verhouding met die Hoof van die gemeente, Jesus die Here;

* ’n Persoon wat Skrifgetrou in sy/haar prediking is en wat die Gereformeerde belydenis liefhet;

* ’n Persoon wat goeie mense-verhoudinge sal bou met oud en jonk;

* Liefdevolle pastorale versorging en gestruktureerde huisbesoek van lidmate;

* Mobilisering van die gemeente om die koninkryk van God verder uit te bou na die wêreld om ons;

* ’n Persoon wat vernuwend ingestel is olv die Heilige Gees met die Woord as rigsnoer.

Pligte: Artikel 9 van die Kerkorde vorm die basis van die leraar se pligte.

Vergoeding: Volgens sinodale riglyne tot en met kerf 2. ’n Ruim en gerieflike pastorie word voorsien.

Aansoeke, vergesel van ’n CV van hoogstens twee bladsye, twee onlangse getuigskrifte en die kontakbesonderhede van drie referente, moet ons voor 30 September 2017 bereik. Stuur aansoeke na faks: 086 527 8770 of per e-pos na ngpotchwes@telkomsa.net

’n Kortlys sal saamgestel word en daar kan deur die kerkraad besluit word om onderhoude te voer met diegene op die kortlys. Die kerkraad behou die reg voor om nie die vakature te vul uit diegene wat aansoek gedoen het nie.

Diensaanvaarding: DV 1 Januarie 2018.

Navrae kan gerig word aan mev Linette Eloff (skriba) gedurende kantoorure: 09:00 -13:00 (Maandae tot 12:00) by 018 294 5183 of mnr At Stander (na 14:00) by 083 208 0903.