NG GEMEENTE STELLENBOSCH-WELGELEGEN

Vakature: Medeleraar
Sluitingsdatum: 30 September 2017.

Die kerkraad nooi gelegitimeerdes met volle ampsbevoegdheid binne die NG Kerk om aansoek te doen vir bogenoemde vakature.

1. Gemeenteprofiel:

 • Die visie van die gemeente is: Christus is die Here! Daarom wil ons mekaar in verhoudinge opbou om so sy groot opdrag uit te leef.
 • Die missie van die gemeente is: Geroep, Gewillig, Gestuur.
 • Die toespitsing van die visie en missie vind plaas vanuit die fokus op dissipelskap op alle vlakke. Voornemende aansoekers moet kennis neem dat die kerkraad van die gemeente die Belydenis van Belhar aanvaar het en die Algemene Sinode se besluit van 2015 oor selfdegeslagverhoudings onderskryf.
 • Die gemeente is by SAFCEI geregistreer as ’n “Groen Gemeente“.
 • Daar is 1 450 belydende en 460 dooplidmate.
 • Die gemeente word administratief in drie geografiese areas met wyke verdeel.
 • Die bedieninge vind plaas deur bedieningsgroepe wat fokus op jeug en familie, seniors, lofprysing, diens van barmhartigheid en kleingroepe.
 • Daar is drie voltydse leraars en twee gekoppelde leraars.

2. Leraarsprofiel:

A. Verantwoordelikhede soos uiteengesit in Artikel 9 van die Kerkorde.

B. Verantwoordelikhede rakende jeug en gesinne.

Die leraar sal saam met gewone gemeentelike bediening ook verantwoordelik wees vir die Familie- en Jeugbedieningsgroep. Dit behels onder andere die verdere uitbou van die Familie- en Jeugbediening in die gemeente wat insluit Laerskoolbediening, Tienerbediening en Bediening aan Jong Volwassenes. Vorige ondervinding in Jeug- en Familiebediening sal as ’n aanbeveling dien.

Die betrokke kandidaat moet oor die volgende vaardighede en karaktereienskappe beskik:

 • Interpersoonlike vaardighede met inagneming van die uiteenlopende ouderdoms- profiele in die gemeente, maar veral gefokus op jongmense.
 • Dinamies om by die toenemende veranderende behoeftes en uitdagings van die gemeente in te skakel.
 • Missionaalgerig.
 • Deursettingsvermoë.
 • Vaardigheid in die gebruik van tegnologiese hulpmiddels.
 • Aanpasbare bedieningsmetodiek vir tradisionele, sowel as alternatiewe dienste.
 • Passievol en energiek.
 • Verbeeldingryk en innoverend.

3. Aansoekprosedure:

Belangstellendes stuur ’n beknopte CV (twee tot vier A4’s) aan die kerkkantoor. Sluitingsdatum is 30 September 2017. Kandidate moet bereid wees tot ’n onderhoud indien so versoek word. Aansoeke moet aan die skriba, Christelle Otto, by skriba@stelwel.co.za gestuur word.

4. Vergoeding:

Volgens die riglyne van die Algemene Sinode van die NGK soos aanbeveel in die skrywe van die saakgelastigde van die NGK in SA. Inwoning van die pastorie is ’n vereiste.

5. Diensaanvaarding: Teen 1 Januarie 2018.

6. Provisio:

Die kerkraad behou die reg voor om, sonder opgaaf van redes, nie ’n aanstelling / beroep uit die aansoekers uit te bring nie.

7. Navrae:

Die kerkkantoor (skriba@stelwel.co.za / 021 886 5975).