NG GEMEENTE VRYBURG-WES

Sluitingsdatum: 30 September 2017.

As ’n Jesus-liefde-in-aksie-gemeente wil ons graag die dienste bekom van ’n daartoe geroepe, dinamiese en toegewyde leraar wat die uitdagings en geleenthede van ‘n uitgestrekte plattelandse gemeente verstaan en sal aangryp.

In biddende afhanklikheid van die Here rig ons hiermee dus ’n hartlike uitnodiging aan u om aansoek te doen vir die volgende vakature:

Vakature: Voltydse leraarspos

Gemeenteprofiel: Die plattelandse gemeente val binne die grense van die Noord-Kaap se sinodale gebied en is saamgestel uit ’n gesonde verspreiding van jong gesinne, gevestigde dorps- en plaasfamilies en bejaardes (ongeveer 325 besoekpunte). Die plaaslike ouetehuis en dienssentrum val binne ons gemeentegrense.

Leraarsprofiel: Gelegitimeerde NG Kerk predikante vanuit ’n wye spektrum betreffende dienswerk- en ervaringsprofiel. Vorige ervaring as leraar is aan te bevole maar nie ’n noodwendige vereiste nie.

Ampspligte en verwagtinge: In gevolge Art 9 van die Kerkorde. Betrokkenheid by kerk­verwante gemeenskapstrukture sal ook deel van die leraar se aktiwiteite uitmaak.

Vergoeding: Salaris onderhandelbaar volgens sinodale skale en voordele.

Die gemeente beskik oor ’n ruim pastorie.

Aansoeke: Stuur ’n onlangse en verkorte CV met referente. Rig aansoeke aan:

Die Skriba per e-pos: ngvryburgwes@lantic.com of faks: 053 9273476. Alternatiewelik kan dit gepos word na Posbus 277 Vryburg 8600.

Sluitingsdatum: 30 September 2017.

Kandidate wat die kortlys haal, moet saam met hulle gades vir onderhoude en preekbeurte beskikbaar wees. Die datum van diensaanvaarding sal dan bepaal word. Begin Januarie 2018 word in die vooruitsig gestel.

Navrae: Freduan Smit 082 406 9071 (Leierouderling).

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.