NG GEMEENTE WEENEN

Leraarspos: Twee jaar vastetermyn
Sluitingsdatum: Vrydag, 29 September 2017.

Hierdie plattelandse gemeente het 113 belydende en 18 dooplidmate.

LERAARSPROFIEL: Die volgende vereistes is van besondere belang met die oog op ’n beroep:

• Die posbeskrywing sluit die primêre funksies van die predikant in – soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde.

• Sondae eredienste by Colenso en Weenen.

• Leersuiwerheid in alle fasette van gemeentewerk en persoonlike opbou van die gemeente.

• Kontak deur middel van Bybelstudies, huisbesoek en pastorale besoek, Colenso en Weenen.

• Begrafnisse hanteer soos van tyd tot tyd benodig word.

• Die persoon moet betrokke wees by gemeente-organisering en -funksies.

POSBESKRYWING: Hierdie kontrak is vir twee jaar. Indien dit tot die voordeel van die gemeente en leraar strek, en binne die vermoë van die gemeente is, kan die termyn deur die kerkraad as verteenwoordigers van die gemeente, in oorleg met die leraar verleng word, ooreenkomstig die besluite van die NG Kerk en die spesifieke behoeftes van die platteland.

VERGOEDINGSPAKKET: Die totale vergoedingspakket is R15 000 per maand wat gestruktureer kan word volgens situasie en behoefte. Gratis BEHUISING is beskikbaar.

AANSOEKE: Stuur asseblief u aansoek en CV, met twee referente aan:

Die Skriba NG Kerk Weenen, Posbus 1, Weenen 3325.

E-pos: dawnduplessis8@gmail.com of gerry10@telkomsa.net (konsulent).

NAVRAE: Ds Gerhard de Lange (konsulent) sel: 082 809 5233

Louis du Plessis (Voorsitter van die kerkraad) sel: 082 893 6006.

SLUITINGSDATUM: Vrydag, 29 September 2017.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit enige van die aansoeke te maak nie.