NG Gemeente Wonderboom-Suid

Vakature: Leraarspos – Drie jaar vastetermyn
Sluitingsdatum: 31 Oktober 2017.

In biddende afhanklikheid nooi die NG gemeente Wonderboom-Suid gelegitimeerdes met volle ampsbevoegdheid (proponente, predikante, emeriti) om aansoek te doen vir die pos.

Gemeenteprofiel:

Die Wonderboom-Suid Gemeente bestaan reeds 71 jaar. Ons is ’n voorstedelike gemeente in die Moot-area in Pretoria met 470 belydende lidmate waarvan 46% ouer as 60 jaar is, en 80 dooplidmate. Die gemeente is verdeel in wyke wat woonhuise en woonstelle insluit. Verskeie laerskole, hoërskole en hospitale is binne ’n 7 km radius vanaf die gemeente geleë.

Gemeenteleuse: “Ons géé onsself in gemeenskap en diens.

Leraarsprofiel:

• ’n Lewende verhouding met die Almagtige God Drie-enig.
• Skrifgetroue prediking wat alledaagse praktiese implikasies uitdra en geestelike groei in die gemeente kan bevorder.
• Gereformeerde en vernuwende denke openbaar en uitleef.
• Entoesiasme vir die opbou van die gemeente met persoonlike kontak met lidmate deur pastorale betrokkenheid en huisbesoek wat baie belangrik is.
• ’n Passie vir sending en evangelisasie.
• Rekenaargeletterdheid en multimediavaardighede in die gebruik van tegnologie in die erediens.
• Oor ’n dinamiese, tog demokratiese bestuurstyl beskik.
• In staat om goed in spanverband te kan funksioneer en medegelowiges saam te snoer, te inspireer en mobiliseer tot eer van God.
• Die vermoё om met alle ouderdomsgroepe goed oor die weg te kom.
• Meelewing met die wel en wee van die gemeente en gemeenskap.

Werksprofiel:

Ampspligte: Van die leraar word verwag om pligte te verrig ooreenkomstig die betrokke artikels en bepalings van die Kerkorde.

Vergoeding:

Maksimum sinodale kerf 3 as intreevlak met gewone voordele vir medies en pensioen.

Subsidie vir behuising word voorsien.

Aansoek:

Aansoek moet per e-pos gestuur word aan NG Wonderboom-Suid by ngwbs@mweb.co.za

Aansoek moet ’n volledige CV (maksimum drie bladsye) en minstens drie verwysings insluit.

Sluitingsdatum vir aansoeke: 31 Oktober 2017.

Aansoekers wat die kortlys haal, sal genooi word vir ’n onderhoud en ’n preekgeleentheid. (Indien getroud sal die gade welkom wees om die onderhoud by te woon.)

Navrae:

Me Susan van As (Skriba), 012 331 0494

Kantoorure: Di 09:00-13:00, Wo en Do 14:00-18:00, Vr 09:00-12:00

Ds Johan van As (Voorsitter van die kerkraad), 012 331 5728 / 083 707 2952 (Na 18:00 weeksdae)

Die kerkraad behou homself die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie indien ’n geskikte kandidaat nie gevind is nie.