Steeds beswaard

Dr Chris van Wyk van Port Elizabeth skryf:

Ek maak steeds beswaar teen beriggewing en briewe in Kerkbode oor die hofsaak na aanleiding van die ­nuutste brief van Jacques Louw, “Die reël bestaan nie”.  Ek is van mening dat Kerkbode en by implikasie die direksie van Bybel-Media ’n duidelike besluit van die ATR sowel as die Algemene Sinode se moderatuur ver­ontagsaam. Vorige korrespondensie hieroor word blatant geïgnoreer.

M​y beswaar is ​gegrond op die hele ATR se besluit waar­van die moderatuur kennis geneem het en aan die ASM gestuur is sodat almal hulle daaraan kan hou. Die ATR is die verantwoordelike ​liggaam wat alles rond­om die hofsaak hanteer. Só spel die Kerkorde dit uit.  ​

Die siening van Kerkbode se redakteur dat die ATR en die moderatuur die sub judice-reël ​verkeerd verstaan, is net van akademiese belang. Ons mag gerus daar­oor verskil.  

Maar ons kan nie oor die inhoud van die ATR se be­sluit verskil nie. Hulle besluit is gemik daarop dat daar nie onafhanklik deur kerklike organe oor die hofsaak berigte geplaas word nie. Waarskynlik juis om debat te voorkom, hoewel dit nie uitgespel is in die besluite nie.​

Oorweeg weer nougeset die moderatuur se reëling wat op die ATR-besluite gebaseer is​: 

“Die Moderatuur neem kennis daarvan dat die saak sub judice is en dat die NGK slegs deur sy amptelike kanaal (Moderatuur) hieroor berig kan gee. Geen persoonlike kommentaar, ook nie die van respondente waar­van die NGK die koste dra, buite om hierdie amp­telike kanale gelewer mag word nie.” 

Dit sê duidelik dat die NGK slegs deur die modera­tuur hieroor mag berig. Kerkbode en die direksie van Bybel-Media is deel van die NGK en amptelike organe daarvan. Hulle is dus verantwoording verskuldig aan die ASM ​waarom só ’n duidelike besluit steeds ​ver­ontags­aam word.

– In sy advies aan die Moderatuur van die Algemene Sinode sê die aktuarius onder meer: “Die aktuarius oordeel dat dit die bedoeling van die ATR was om lede van die ATR, Moderatuur en Kerk te beskerm deur met hier­die besluit te verhoed dat individuele persone soos bv die Mo­derator en/of Algemene Sekretaris en/of Aktuarius veral deur die pers genader word om kommentaar en dat diegene dan beskerm word deur die besluit te kan aan­haal dat niemand anders as die Moderatuur amptelike kommentaar kan/mag lewer nie.”

Die aktuarius het ook by die kerk se regsverteenwoor­di­ger gaan kers opsteek oor die interpretasie van die sub judice-reël. Dié het onder meer gesê: “Om nou egter daar­deur die Kerkbode te sou wou probeer muilband, sou beteken dat ʼn verkeerde betekenis aan die sub judice-reël toegeskryf word.”

Die regsverteenwoordiger het ook gesê hy is tevrede dat die ATR se besluit korrek geformuleer is, maar dat dit nie Kerkbode verbied om sy leserspubliek oor die hof­saak in te lig nie. “Om dit dood te swyg, sou onnatuur­lik wees.” – Redakteur

‘Ek word belaster’

Dr Chris van Wyk van Port Elizabeth skryf:

Jean Oosthuizen maak lasterlike bewerings oor my en verdraai die inhoud van my briewe op Kerkbode se Face­bookblad. As dit nie verwyder word nie, is Kerkbode ook daaraan aandadig.  

Die ATR se reëling word hierdeur oortree. Ek maak daarom ten sterkste beswaar en vra reaksie en optrede van ATR, die moderatuur en die direksie van Bybel-Media.

– Ons het gaan kontroleer en sien niks lasterliks wat verwyder hoef te word nie. – Redakteur