Nooit weer laat SA sy waardes in politici se hande

“Nooit weer sal Suid-Afrikaners hulle openbare waar­des aan die grille van politici oorgee nie.”

Met dié woorde het biskop Malusi Mpumlwana, algeme­ne sekretaris van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke, by ’n me­diakonferensie die motivering gegee vir ’n nasionale kon­­vensie oor waardes en standaarde waarmee die SARK nou begin.

Die gedagte is dat die konvensie ’n konsensus ontwikkel oor die waardes waarop Suid-Afrika se samelewing moet be­rus en standaarde formuleer waaraan daar in die openbare lewe voldoen moet word. In die proses moet die gate van korrupsie toegestop word.

Die nasionale konvensie, sê Mpumlwana, gaan ’n proses eerder as ’n geleentheid wees. Daar gaan ’n stuurkomitee en ’n aantal werkgroepe wees wat in September begin grond­werk doen, voordat ’n groot byeenkoms moontlik van 21 tot 24 November gehou word.

Daarna sit die werkgroepe hulle werk voort tot met ’n twee­de groot byeenkoms moontlik in Mei of Junie 2018. Daar kan ook ’n derde groot sessie in September 2018 gehou word. Hulle wil die hele proses in sowat ’n jaar afhandel.

Mpumlwana kon nog nie name van deelnemers gee nie, maar het gesê hulle wil mense uit die godsdiensgemeenskap­pe, uit die arbeidsorganisasies, die sakesektor, die akademie en buite-parlementêre organisasies betrek.

Die NG Kerk gaan ook deelneem, sê dr Gustav Claassen, alge­mene sekretaris.

Daar is drie breë temas geïdentifiseer waarop gefokus moet word.

Een daarvan is versoening en heling. Mpumlwana het ge­sê daar wil hulle onder meer vra hoe beweeg Suid-Afrika se mense van 100% Venda, 100% Afrikaner en 100% Zoeloe na 100% Suid-Afrika­ner. Hulle wil ook kyk na kwessies soos gesinsver­brok­keling en na godsdiens­tige misbruike.

In die tema oor ekonomiese transformasie gaan onder meer alle aspekte van onderwys, van vroeë kin­deront­wik­keling tot by tegniese en beroepsopleiding, behandel word.

Die derde tema is die ver­sterking van demokrasie. Daar­in moet daar ge­fo­­kus word op standaarde in die rege­ring waardeur korrupsie voorkom kan word; op die professiona­lisering van die staatsdiens teenoor politieke aanstellings; op die voor­ko­ming van die misbruik van die staat se vei­lig­heidsinstel­lings en die regstelsel; en op die versekering dat verkiesings vry en regverdig sal wees, veral met die oog op 2019.

Oor die finansiering van die proses het Mpumlwana ge­sê hulle sal ’n beroep op Suid-Afrikaners doen om deur ska­refinansiering bydraes te maak, maar die SARK sal ook gaan aanklop by oorsese kerklike vennote wat die raad in die stryd teen apartheid ondersteun het.

Mpumlwana sê hulle wil ’n interaktiewe webwerf en so­siale media gebruik om gewone landsburgers ook te betrek. Politieke partye en ander belanghebbendes kan na die groot sessies genooi word. Hy het beklemtoon dat alle Suid-Afri­ka­ners verantwoordelikheid moet neem om die waardes en standaarde in die land te help herstel.

Hy het ’n ou Afrikaanse struggle-liedjie uit die Wes-Kaap aangehaal om dit te beklemtoon. Dié liedjie lui:
Die pappas en die mammas,
die oupas en die oumas,
die oompies en die tannies,
die honde en die katte
is almal in die struggle.