ASM wil gemeentes help in stryd teen armoede

Die Algemene Sinodale Moderamen gaan materiaal laat ontwikkel om gemeentes te help om ’n bydrae te lewer om die groot gaping tussen ryk en arm kleiner te maak.

Dit kom nadat daar deeglik navorsing gedoen is oor die armoedevraagstuk en maniere waarop die kerk daarby betrokke kan raak. Dié navorsing het onder meer getoon dat ekonome meen die kerk het ’n rol om te speel, en dat 97% van predikante ’n verskil in die armoedevraagstuk wil maak.

’n Ondersoek by gemeentes wat reeds hierby betrokke is, het getoon dat verhoudings oor grense en ’n gedeelde identiteit deurslaggewend is in sulke projekte. Verder is dit belangrik dat entrepreneuriese ontwikkeling van onder af gebeur, eer­der as projekte waarin welvarendes met hulle eie agendas alles bepaal.

Bemagtiging is belangriker as “handouts” wat help met onmiddellike noodverligting, maar wat uiteindelik ’n afhanklikheidskultuur in stand hou. Om bemagti­ging te doen, is die oortuiging nodig dat arm mense self die potensiaal het om ’n beter bestaan te maak.

Luidens die verslag aan die ASM is die gemeente se rol om vennootskappe te vestig wat op ’n praktiese vlak help om klein deure van hoop oop te maak, en om dit oor en oor te doen sodat momentum geskep kan word.

Die terreine waarop daar volgens die ASM se opdrag gefokus gaan word, is onderwys en vroeëkindontwikkeling.