Christus alleen

Dr Gerrit Engelbrecht van die Strand skryf:

Mag Nadia Marais nie maar ’n gereelde rubriek in die Kerkbode behartig nie? Haar bydraes staan in kontras met ander wat hulleself uit die evangelie probeer uitwurm, wat die troos van die evangelie afwater en van die Goeie Nuus slegte nuus maak.

As ons “troos in Christus vasgehou word in die trans­formasie van ons gedrag” (dr Van Wyk), is ons volledig terug by die tradisie van Pelagius, die Roomse Kerk se “conjectura moralis”, ’n vergissing wat geba­seer is op goeie werke en die Amerikaanse godsdienstige siner­gisme. Ons kweekskool-dosente het aangetoon hoe die latere verkeerde beklemtoning van die waarde van goeie werke volgens die Heidelbergse Kategismus talle uitwasse tot gevolg gehad het. Die versmalling van die heilsbegrip en ’n konsentrasie op die menslike vermoë is veral gesien in die Piëtisme en skolastiek.

Dit het my laat dink aan die boekie wat dr Manie Malan in 1984 geskryf het: Die Trojaanse Perd. Destyds is die woord “sekte” baie makliker gebruik as van­dag. Hy sê die oerprotes van die “sekte” teen die kerk is dat die kerk nie erns maak met die mens se aandeel in die verlossing nie. ’n “Sekte-mentaliteit” binne die kerk heg nie baie waarde aan die beloftes en verseke­ringe van die prediking, die doop en die nagmaal nie.

Die klem verskuif van God se woorde en dade na die mens se reaksie in dinge soos ’n “ware” bekering, ge­tuie­nisdoop en geestesdoop, ens. So word lidmate van binne die kerk af voorberei en ryp gemaak vir die “sek­tes” wat hierdie goed net baie beter as die kerk kan doen.

Om te glo, beteken om te leef van iets wat jy nie in jouself het nie, dis om met geleende vere te spog: “In Christus besit die gelowiges alles, en deur gemeenskap met Hom word hulle al sy skatte en gawes deelagtig” (prof W Jonker). Goeie werke is die vrug van die vry­spraak in Christus. Selfs hierdie vrug, wat wel ons ge­loof kan versterk, word deur die Heilige Gees gewerk. Ons troos lê dank Vader buite ons vas in Christus.