Oostelike Sinode is dankbaar

Ds Francois Retief, uitvoerende amptenaar van die Oostelike Sinode, skryf:

In die konferensiekamer van die Oostelike Sinode se Sinodehuis in Pretoria hang die foto’s van ons vorige moderators. (Ons praat deesdae van voorsitters.)

Die tweede en derde foto’s is dié van ds Freek Swane­poel (1987 – 1995) en prof Piet Mei­ring (1995 – 1999).

Albei hierdie kollegas het die Kanseliersmedalje-toe­kenning van die Universiteit van Pretoria ontvang. Ds Freek het dit in 2015 ontvang en prof Piet sopas in 2017.

Ds Freek se toekenning het erkenning gegee aan die rol wat hy gespeel het tydens die politieke oorgang in 1994. Hy het in daardie onstuimige jare ook gedien as die moderator van die Algemene Sinode. Hy was voor­sitter van die Algemene Sinode se sitting in 1994 – die Ver­soeningsinode – waar president Nelson Mandela, dr Beyers Naudé en prof Ben Marais ook besoek kom aflê het. Ds Freek het hom vir versoening, gebou op die boodskap van die evangelie van Jesus Christus, beywer. Die Universiteit het erkenning gegee aan die impak wat hy as leraar van die NG Kerk in spannings­volle tye gehad het.

Prof Piet is vereer vir sy aandeel aan die Waarheid-en-versoeningskommissie wat vanaf 1996 gefunksio­neer het. As leraar van die NG Kerk het hy sy verant­woor­delikheid dáár met integriteit nagekom. Sy op­trede was deurentyd ’n praktiese getuienis van die Bood­skap van Jesus Christus. Sy impak het baie verder as net die grense van ons land gestrek en hy het wêreldwyd bydraes hieroor gelewer. Hy het hom ook voortdurend beywer vir die herstel van die NG Kerk se ekumeniese bande met ander kerke. Die toekenning is gemaak aan iemand wat hom met sy hele wese vir herstelde verhoudinge beywer het.

Oostelike Sinode eer die Here vir die impak wat hulle bediening kon hê. Ons kyk met dankbaarheid na hulle foto’s in ons konferensiekamer.