Amptelike nuus, 3 November 2017

Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za

NG KERK

BEROEPE NA NG KERK-­GEMEENTES

BEROEP – Ds Nico van der Walt van Heuwelsig na Buffel­jags­ri­vier.
AANVAAR – Ds Pieter Nel van War­den na PE Hoogland; ds Nico van der Walt van Heuwelsig na Buffeljagsrivier.

WES-KAAPLAND

Bevestiging

Ds Nico van der Walt begin op 1 Jan 2018 by die NG gem Buf­­feljagsrivier. (Sakkie Nel, 19.10.2017).

OOS-KAAPLAND

Bevestiging

Ds Pieter Nel word op 12 Nov 2017 in die NG gemeente PE Hoogland bevestig. (Saretta Dawson, gemeentebestuurder, 24.10.2017).

KWAZULU-NATAL

Bevestiging

Ds JH Wildenboer word op 5 November 2017 in die NG gemeente Cedarville-Ma­­ta­tiele, deur ds Gerrit Strydom, as leren­de ouderling be­vestig. (Karin van Zyl, 26.10.2017).

GOUDLAND

Emeritaat

Die Ringskommissie van Pot­chef­stroom stel u hiermee in ken­nis, volgens die Kerkorde Re­glement 12.12.5, van die be­oogde emeritaat van ds SJ Bergh op 31 Oktober 2017. Ds SJ (Fanie) Bergh het op 22 Ok­tober 2017 sy afskeidspreek gele­wer by die NG gem Potchefstroom-Wes en emeriteer op 31 Ok­to­ber 2017. (Ds DF Theron, RS, 11.10.2017).

OOSTELIKE

Bevestiging

Prof Johan Matthys van der Mer­we is tydens ‘n beroepingsvergadering van die gemeenteraad op 23 Aug 2017, as deeltydse vastetermyn leraar, vir die Lynn­woodrif gem beroep. Hy is op Sondag, 22 Okt 2017, bevestig. (Sanelde Putz, sekretaris, 26.09.2017).