Pas aan om sout en lig te wees

Prof Hentie Boshoff van Potchefstroom skryf:

Dr Tolmay se artikel “Hoe gaan die kerk van 2037 lyk” in Kerkbode van 20 Oktober vat die kernprobleem van kerkrelevansie in ’n veranderende SA pragtig saam. Die kern is aanpas by die nuwe SA-stelsel in transformasie om nog sout en lig te wees.

Veral Afrikaanssprekendes het in ’n enkeldimensionele en geslote politieke en kerklike sisteem geleef. Dit was grootliks ’n kunsmatige dink- en leefwêreld van enkel realiteit met gewaande volle waarheid en beheer aangehelp deur apartheidsteologie, sensuurwette en sanksiemure wat ander denke uitgesluit het.

Die val van die Berlynse muur, disintegrasie van Oosblok-kommunisme en nuwe SA se politieke bedeling lei tot ’n struktureel nuwe internasionale en plaaslike orde.

Kenmerke daarvan is: a) vanaf ’n geslote na ’n oop sisteem, b) internasionalisering van denke vermeng met waardes en diversiteit van postmodernisme, c) po­litieke en ekonomiese herstrukturering met botsen­de skole en beleide.

Die nuwe orde bring strukturele verandering en onsekerheid mee. As lidmate nie hulp kry nie volg al meer weerstand en selfs kerkverlating. In praktyk vind ’n skuif vanaf homogeniteit in leer, stelsels en denke plaas na diversiteit. Lidmate se uitleef van godsdiens raak al meer selfgerig en toekomsskeppend teenoor die ou vaste leer en strukture.

Die ou orde van opgroei in ’n gemeente, belydenis aflê en deelname aan gemeente-aksies verval al meer. Toenemend kyk lidmate eers in welke gemeente of organisasie hy tuis sal voel, dan eers volg belydenis en deelname aan aksies. Dit vra ’n nuwe benadering.

Daar is twee persone wie se denke vir my riglyne tot verandering bied. Die eerste is ’n swart predikant wat ek tydens ’n projek in Malawi ontmoet het. Sy siening is: “Moet my nie net van die lewe na die dood vertel nie, help my ook om die lewe daarvoor sinvol te beplan en te leef.” Dit vra veral ’n fokus op leefstylprobleme.

Die tweede is Stephen Covey in sy boek 7 habits of highly successful people. Daarvolgens is daar sekere realiteite in die samelewing en eie lewe waaraan jy niks kan doen nie. Aan ander kan jy wel iets doen deur die kweek van ’n pro-aktiewe ingesteldheid gekoppel aan ’n toekoms­skeppende operasionele beplan- en be­stuurs­­pro­ses. Dit geld veral leefstyl- en samelewingsaspekte.

In die proses is die vestiging van ’n waardebasis as kompas belangrik. “Man cannot live with change if there is not a changeless core inside him.”Die byvoe­ging van ’n Bybelse onveranderlike basis en integrasie met die tegniese teenoor ’n bloot tegniese benadering is die kern.

In ons eie gemeente het ons deur werkwinkels oor finansies, dieet en oefening as beheerbare dele van jou leefstyl met twee doelstellings die proses begin. Die eerste was om in eie lewe dít aan te pak waaroor jy beheer het maar wat deur onsekerhede bedreig word.

Omdat dit op vaste Bybelse beginsels berus het, gee dit meer geloofwaardigheid as soortgelyke programme wat net op die tegniese fokus.

Die tweede doel was om aan die gemeenskap waar­in jy leef praktiese Christenskap te demonstreer. Dis die idee van “walk the talk“.