Proponente 2017

Kerkbode stel met trots die proponente wat onlangs by die onderskeie teologiese fakulteite tot die bediening toegelaat is, voor. Ses vanaf die Universiteit Stellenbosch, 14 vanaf die Universiteit van Pretoria en nege vanaf die Universiteit van die Vrystaat.


Universiteit Stellenbosch

  LOURENS BESTER is op 20 Desember 1992 in So­­mer­­set-Oos gebore. Hy ma­tri­kuleer in 2011 aan die Hoër­skool Charlie Hofmeyr in Ceres waar hy ook hoof­seun was. In 2015 behaal hy sy BDiv-graad en in 2016 verwerf hy sy MDiv-graad cum laude, albei aan die US. Die titel van sy skripsie was: “’n Tussenorde die oplossing vir die Nederduits Gerefor­meer­de Kerk se reis tot kerkher­e­ni­ging? Die kerkregtelike stryd om kerkher­e­niging tussen 1982-2015”. Hy doen in 2017 sy ge­­meentejaar by NG gemeente Prince Al­fred’s Hamlet saam met mentor Pieter Roelofse. Pastoraat, gemeenskapsontwikkeling en prediking lê Lourens na aan die hart en hy is ook ’n sportfanatikus en rug­by-afrigter. Lourens hoop om in 2018 by ’n gemeente betrokke te wees en sy mees­­­ters­graad deeltyds in kontekstuele pastoraat te doen. Hy kan by lcbester101@gmail.com of 084 381 3425 gekontak word.

ROBERT-JOHN DE KOCK is op 6 Julie 1993 in die Paarl gebore. Hy ma­trikuleer in 2011 aan die Hoër­skool Paarl Gimna­sium en begin in 2012 aan die US teologie studeer. In 2015 behaal hy sy BDiv-graad. In 2016 behaal hy die MDiv cum laude. Die titel van sy skripsie is “’n Alternatiewe, lewe­ge­wen­de en verantwoordbare interpretasie van Efe­siërs 5:21-33”. In 2017 verwag hy om sy na­graad­se diploma in teologie te ontvang. Hy doen in 2017 sy gemeentejaar by die NG ge­­meen­te Stellenbosch-Sentraal waar hy goeie blootstelling by die junior- en se­nior­bedie­ning gekry het. Hy het ’n passie vir prediking, pastorale sorg, lering en om in die gemeenskap betrokke te wees en in­terkulturele bedieninge soos saameetge­leenthede in werking te stel. Die natuur, kos­maak en sport lê na aan sy hart. Hy kan by robertjohndekock@gmail.com of 082 297 8102 ge­kon­tak word.

MADELEIN GELDENHUYS is gebore op 20 No­vember 1993 en het groot­geword in Port Alfred in die Oos-Kaap. Sy het in 2012 ge­matrikuleer aan die Hoër­skool Port Alfred. Ma­de­lein begin haar verdere studies aan die US in 2012 en be­haal haar BDiv-graad in 2015. In De­­sember 2016 behaal sy die graad MDiv (Sistematiese Teologie onder leiding van dr Retief Müller) cum laude. Die titel van haar skripsie is: “Persecution of and hospitality towards the other: A study of the influence of persecution during the 20th century on the Egyptian Coptic Orthodox Church and the role of hospitality towards the ‘other’”. Sy doen tans haar gemeentejaar by die Groote Kerk in Kaapstad. Die Vervolgde Kerk, in­ter-geloofsdialoog, kulture, jeug en pas­to­raat lê haar na aan die hart. Sy glo in ge­loofs­praktyke van gasvryheid en ge­­­reg­­tig­­heid. Verder is Madelein ’n diere- en na­tuur­liefhebber wat spesifiek mal is oor kin­ders, nuwe kulture en lekker samesyn om die etens­tafel. Sy kan by 081 259 5638 of madelein.mg17@gmail.com gekontak word.

SCHERLIZE HAYES is op 7 Oktober 1993 in Swellendam gebore. Sy matrikuleer in 2011 aan Hoërskool Swellendam en begin in 2012 aan die US studeer. In 2015 behaal sy haar BDiv-graad en in 2016 behaal sy haar MDiv-graad cum laude. Sy doen in 2017 haar gemeentejaar by Stellenbosch Moedergemeente waar sy grootliks by kleingroepe, jeugbediening en die Echo-gemeenskap betrokke is. Sy dien as ’n vrywilliger by die Legacy-gemeenskap in Kayamandi, waar sy vir die graad 12-program verantwoor­delik is. Sy bly in die Echo-huis in Stellen­bosch waar sy haar roeping van ’n lewe van gemeenskap en deel uitleef. Sy is passievol oor prediking, gemeenskaps­ontwikkeling, Bybelstudies en uitreik/inreik. Sy glo in menswaardigheid van alle mense. Sy kan by 072 844 4771 of slizehayes@gmail.com gekontak word.

LUANÉ MCLACHLAN is in die Oos-Kaap gebore en het in Port Elizabeth gema­­trikuleer. Sy is sedert 2015 met Bruce getroud. Sy behaal in 2015 haar BDiv-graad aan die UV en in 2016 haar MDiv cum laude aan die US. Lua­né was as student betrokke by die gemeentes Pellissier en Proteahoogte. Sy doen haar gemeentejaar by Proteahoogte waar sy by alle fasette van die bediening betrokke is. Dit sluit, on­der andere, eredienste, pastorale besoeke, uit­voering van die kinderbedie­ning, leiding van senior Bybelstudie in, en sy neem leiding van die graad 8-jeuggroep. Sy is ook tans besig met ’n nagraadse diploma in kerklike bedie­ning aan die US en werk op ’n vryskutbasis vir Badisa Trio deur hulle Stories van Hoop te skryf en funksies te reël. Saam met die pastorale bediening is die familiebediening ’n groot prioriteit. Sy is baie lief vir kinders en glo dat hulle een van die belangrikste dele van die kerk is. Sy kan by luane.buys@gmail.com of 081 591 7982 gekontak word.

RUAN NIEUWENHUIZEN is op 29 Oktober 1993 gebore en het op Graaff-Reinet in die Karoo grootgeword. Hy matrikuleer in 2011 aan Hoër Volkskool, Graaff-Reinet, en begin in 2012 aan die US teologie studeer. In 2015 be­haal hy die graad BDiv met sy spesiale navor­singswerkstuk wat oor die apokaliptiese literatuur van Daniël handel. In Desember 2016 behaal hy die graad MDiv. Sy skripsie se titel is: “A study of the God image(s) located within Israel’s remembrance of the Ten Commandments – Deuteronomy 5:6-21”. Gedurende sy studentejare was hy ook in verskeie kapasiteite betrokke by die Internasionale kantoor van die US. Hy doen in 2017 sy gemeentejaar by die NG gemeente Stellenbosch-Welgelegen waar hy ook al reeds die voorafgaande paar jaar by die fa­mi­lie- en jeugbediening betrokke is. Die krag van verhoudings (verhoudings met jeug, families, enkellopendes, ouer en senior bur­gers), gemeenskapsbetrokkenheid en pas­torale bediening lê hom na aan die hart. Verder stel hy belang in rugby, krieket, muurbal en gholf. Hy kan by ruan.nieuwenhuizen1@gmail.com of 082 562 6451 gekontak word.

Universiteit van Pretoria

JEANRI BEZUIDENHOUT is op 27 De­sember 1992 gebore en het in 2011 aan die Hoër­skool Men­­lopark in Pretoria gematrikuleer. Sy het in 2015 haar BTh-graad aan die UP verwerf, waarna sy ook in 2016 haar MDiv-graad hier verwerf het. Tydens haar studies het sy gedien op die Deo Gloria Studenteraad in 2016, en was ook lid van die Golden Key Klub. Die titel van haar MDiv-skripsie is: “Die invloed van tradisie op die jeug”. In opsomming handel dit oor die invloed van die vroeë kerklike tradisies op belydende katkisante, deur dekonstruktief met sekere prak­tyke om te gaan, vanuit ’n holistiese verstaan van die mens. Sy was baie be­­trokke by die NG gemeente Nooitge­dacht, in besonder die belydenisklas. Sy doen haar gemeentejaar by Lynnwood ge­meente. Sy geniet pas­to­raat en belyde­nis­klas vir die ouer jeug. Jeanri woon in Men­lopark. Sy kan by 074 893 2836 of jeanri.bez@gmail.com gekontak word.

CAMILLE DE VILLEBOIS CASTELYN is gebore op 18 September 1993. Sy matrikuleer in 2011 aan die Hoërskool Menlopark in Pretoria. Sy slaag beide haar BTh- en MDiv-graad cum laude aan die UP. Ty­dens haar studiejare was sy verbonde aan Huis Teologie (2012/2013). Sy was ook tutor vir Hebreeus en Dogmatiek (2013-2015). In 2017 was sy deel van ’n nuwe uitruilprogram aan Universität Tübingen en vrywilliger by die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke se 26ste samekoms in Leipzig. In 2017 tree sy op as navorsingsassistent vir die dekaan Teologie, prof Johan Buitendag. Camille se skripsie­temas is: “Urban gree­ning in the church: A missional approach” (BTh) en “Contemporary Christian ethicists on genetics and Christian ethics” (MDiv). Camille woon in Menlopark en kan by 079 506 5117 of camillecastelyn@gmail.com gekontak word.

WILLEM JOHANNES (WIL­LIE) GRIESEL is op 5 Maart 1993 gebore. Hy slaag matriek aan die Hoërskool Standerton. As student het hy in 2014-2015 as streeksleier in Sonop Christelike Tehuis gedien, 3 jaar Serrie gedoen en ook aan Ienk Melodienk deelgeneem. Willie se skripsietitel is: “’n Missionale spiritualiteit vir kinderbediening in die Nederduitse Ge­reformeerde Kerk”. Dit handel oor die belang van missionale spiritualiteit vir kin­ders en jongmense en hoe dit tot die voortbestaan van die NG Kerk bydra. Hy het sy gemeentejaar gedoen te Standerton-Suid. Hy kom goed oor die weg met alle ouderdomsgroepe en mense, maar sy passie is egter die platteland en hul mense. Hy woon in Standerton en kan by 083 491 0657 of wjgriesel@gmail.com gekontak word.

JEANINE HEPBURN (NEé STOFFBERG) is op 15 Junie 1987 gebore en is ge­troud met Stephan. Hulle het ’n dogtertjie, Klara, wat op 7 Junie 2017 gebore is. Jeanine het in 2005 aan die Hoërskool Jeugland in Kemptonpark gematrikuleer. Sy het die grade BEd: FET in 2009, BTh in 2015 en MDiv in 2016 – al drie aan die UP – behaal. Sy het in hier­die tyd as eiendomsagent gewerk. Sy was deel van die UP-debatspan in 2012, asook lid van die Golden Key Klub. In haar eerste- en tweedejaar het sy by Kempton-Kruin gewerk, in haar derdejaar by Lux Mundi, in haar vierde- en vyfdejaar by Ooskerk in Pretoria. Sy het haar gemeentejaar by Kempton-Hoogland gedoen. Sy was ook by laasgenoemde gemeente as kommunikasiebeampte aangestel. Jeanine het ’n passie vir kategese, en wil veral fokus op die bemagti­ging van ouers om met selfvertroue met hul kinders oor geloof te praat. Sy is ook lief vir Kerk­geskiedenis en Kerkreg. Organisasie, ver­gaderings en sinodes is haar kos! Die titel van haar skripsie is: “Dignity in diffe­rence”. Dis ’n kerkregtelike ondersoek na die NG Kerk se hantering van die appèl(le) teen die Algemene Sinode van 2015 se besluit oor selfdegeslagverhoudings. Jeanine en haar gesin woon in Kemptonpark en sy kan by jeanineh@realnet.co.za of 083 390 3835 gekontak word.

JOHANNES PETRUS THEU­NIS (JOHAN) KOEN is op 25 April 1992 gebore en is van voor­neme om volgende jaar in die huwelik te tree. Hy het sy ma­triek aan die Joshua Generation Christian School (School of To­mor­row) in 2010 voltooi. In sy eerste twee studiejare was hy betrokke by Universiteits­oord se Tshipise Uitreik – in sy eerstejaar as komiteelid verantwoordelik vir aanbidding, en in sy tweedejaar as kampleier. In 2012-2014 was hy ondervoorsitter van Huis Teo­logie waar hy as interkerklike verteenwoordiger opgetree het. Hy werk as jeug­werker by Witbank-Panorama van 2012-2015 en in 2014 was hy op ’n pio­niersuitreik na Chennai, Indië. Hy glo en vertrou dat God ’n plan het wat buite ons verstaan is, en dat hy ge­roep is tot ekumeniese samewerking, jeugbediening en sending met spesiale fokus op kerkplanting. Johan se skripsietema is: “Die plek en rol van getuienislewering in ’n missionale liturgie van die Nederduitse Gereformeerde Kerk”. Die slotsom van sy navorsing was dat getuienislewering waardevolle ge­reedskap in die liturg se hand kan wees. Hy woon in Burgersfort en kan by 082 393 2944 of koenj@yahoo.com gekontak word.

JOACHAM WILLEM (WIL­LIE) KORB is op
15 April 1987 gebore. Hy slaag matriek aan die Hoërskool Pretoria-Noord in 2005. Hy het die grade BCom Regte, BTh Teologie en MDiv geslaag aan die UP. By Mootvallei het hy preek-, pastorale en gemeenskapser­varing opgedoen. In sy ervaring in jeugbediening het hy vakansieprogramme gereël. Sy grootste passies is pastorale versorging van lidmate en jeugwerk. Willie se skripsie­tema is: “Die Eunug-gemeenskap en seksualiteit: Insigte uit Matteus 19:12 oor selibaat en homoseksualiteit”. Dit handel gro­tendeels oor die korrekte interpretasie van hierdie teks en dat dit in sommige ge­valle gebruik word om te bewys dat homoseksualiteit ’n keuse is. Willie woon in Preto­ria-Noord. Hy kan by willie.korb007@outlook.com of 084 485 9245 gekontak word.

HENDRIK SCHALK (HENK) KOTZé is op­
16 Januarie 1989 gebore. Hy is getroud met Elizma. Hy matrikuleer aan die Hoërskool Wonderboom in 2006. Voor sy studies was hy ’n jeugwerker by skole en ’n restaurantbe­stuurder. Hy was betrokke by die studentebeweging Torch Bearers en doen sy praktiese jaar by Won­derboompoort. Henk stel veral belang in jong volwassenes en senior­bediening. Die tema van sy skripsie is: “Die interpretasie en doel van die Lied van die See binne verskeie tradisies”. Dit het gehandel oor bronne- en redaksiekritiek op Eksodus 13:17–15:21. Hy het gepoog om die verskeie bronne binne die teks te analiseer asook om te probeer bewys dat die voorafgaande narratief afhanklik is van die lied van Moses wat in Eksodus 15 gevind kan word. Henk woon in Les Marais, Pretoria en kan by 083 479 9451 of hskotze@live.com gekontak word.

CHRISTIAN OBERHOL­ZER is op 16 Fe­brua­rie 1993 gebore. Hy slaag matriek in 2011 aan die Hoërskool Zwartkop in Centurion. Hy studeer aan die UP en behaal sy BTh- en MDiv-graad. Tydens hierdie studiejare was hy HK-lid Ienkvoog 2014, HK-lid Feesjaar en Lid van die Jaar 2015. Hy dien op verskeie komitees in Taaiboskos­huis van 2012-2015 en neem ook deel aan krieket, rugby (kaptein 2013 en 2015) en sokker. Sy gemeentejaar het hy gedoen by Raslouw. Hy stel be­lang in jeug­bediening met integrasie van ge­sins­bediening. Christian se skripsietema is: “Liturgiese kleredrag en ’n gevoel van gasvryheid”. Dit handel oor watter invloed klere op ’n gemeente, spesifiek Raslouw, het. Hoe voel mense as die liturg met ’n toga preek – voel hulle uit of onwelkom? Hy woon in Centurion en kan by 082 349 7317 of chris.taaibos@gmail.com gekontak word.

MARIUS FAUL SCHOOM­­­BIE is op 19 Mei 1993 gebore en is verloof aan Pau­line Ackerman met die voor­neme om op
4 Fe­bruarie 2018 in die huwelik te tree. Marius matrikuleer aan die Hoërskool Waterkloof in 2011. Hy behaal sy BTh-graad in 2015 en MDiv-graad in 2016. Hy was ’n tutor in Hebreeus (2014), lid van die Golden Key Klub (2014) en Griekse navorsingsassistent (2015). Hy is jeugwerker by Elarduspark sedert 2012 waar hy wye ervaring gedoen het, maar in die besonder mu­siek- en jeugbediening. Sy belangstelling is musiek, asook gemeen­skaps­ontwikkeling, om ’n ekologies-verantwoordelike leefstyl te ont­wikkel, en om God se Woord op krea­tie­we wyse te verkondig. Marius se skripsietema is: “Gasvryheid en kerkargitektuur: ’n Ritueel-liturgiese ver­kenning van die buitekant van kerkgeboue”. Die kerkgebou self is vir baie mense in die gemeenskap die eerste bron van kom­munikasie oor die gemeente. Deur te kyk hoe die kerk se ruimtes ingerig word, kan mense meer verwelkomend en veiliger voel. Marius woon in Elarduspark en kan by mariusschoombie@gmail.com of 083 635 1523 gekontak word.

WERNER SMAL is op
8 Mei 1991 gebore. Hy behaal matriek in 2010 aan die Afrikaanse Hoër Seunskool in Pretoria. Hy dien op die Studente­raad ty­dens sy studies aan die UP. Werner doen sy gemeentejaar by Wierdapark, waar hy voel die gemeente is sterk teologies gedryf met ’n sterk familieband. Sy skripsietema: “Trane in Bybelse verhale: Psigo-teologiese per­spektief” handel oor ’n verstaan van die verskillende aspekte van trane uit ’n psigologiese, medie­se en teologiese perspektief. Trane is in van­dag se sosio-kulturele wêreld nodig en be­lang­rik om God se liefde vir ons te kan verstaan. Werner woon in Brooklyn, Pretoria. Hy kan by wernersmal777@gmail.com/
wernersmal777@icloud.com of 079 883 2729 gekontak word.

NADINE VAN EEDEN is gebore op 17 Mei 1993. Sy slaag matriek aan die Hoërskool Erasmus in 2011. Sy slaag beide haar BTh- en MDiv-grade met lof aan die UP. Tydens haar MDiv-studies was sy deel van Deo Gloria op kampus. In haar derde jaar het sy betrokke ge­raak by Waverley-gemeente. Sy geniet die voor­bereiding en lewering van preke en die gesprek en bespreking wat dit bied. Deur pre­diking en kleingroepgesprekke word daar geleentheid geskep om verhoudings te bou en saam met die gemeente te groei – dit is vir haar ongelooflik vervullend. Nadine se skripsie, “Verlossing, relasio­na­liteit en transformasie deur die lens van ‘Flourishing’: ’n Sistematies-teologiese perspektief”, handel oor die ontwikkeling van die leer van verlossing. Relasionaliteit wat ondersoek word, is waar die Triniteit as vertrekpunt vir relasionaliteit verstaan word. Met transformasie word gekyk na moontlikhede vir die mens, gemeenskappe en die wêreld. Nadine woon in Lynnwood Manor en kan by 079 576 1890 of nadineve1@gmail.com gekontak word.

ADELLE VAN RHYN is op 10 September 1993 gebore en het in 2011 matriek geslaag aan die Hoërskool Pretoria-Noord. Sy slaag beide haar BTh- en MDiv-graad cum laude aan die UP. Sy is hul jaargroep se klasverteenwoordiger vir al 6 studiejare, was lid van die Golden Key Klub en ontvang die dekaan se meriete-toekenning. Al haar gemeente-ondervin­ding doen sy op by die Florauna-gemeente. Sy hanteer preekgeleenthede tydens ere­dienste, se­nior-, kinder-, tiener- en naskoolse bedie­ning. Sy stel veral belang in jeug- en senior­bediening en pastoraat. Haar skripsie (“Nar­ratiewe pastorale sorg aan mense in self­degeslag-verhoudings en hul naasbe­staan­des”) beskryf hoe families sinvol begelei kan word in ’n samelewing waar ’n individu ver­werp kan word. Dit handel ook oor bystand aan naasbestaandes, waar dit dikwels ’n groot skok vir ouers kan wees wanneer ’n kind eerlik is oor sy/haar seksuele oriëntasie. Adelle woon in Pretoria-Noord en kan by 082 881 9788 of adellevrhyn@gmail.com gekontak word.

FRANCOIS VAN TON­DER is op 10 Augustus 1992 gebore. Hy matrikuleer in 2010 aan die Afri­kaanse Hoër Seunskool in Pretoria. Hy slaag BTh en MDiv plus Antieke Tale tot op derdejaars­vlak aan die UP. Hy het grootgeword in en sy gemeentejaar gedoen by Kameeldrif-gemeente. Hy stel belang in pastoraat, liturgie en verhoudingsbou. Sy skripsie, “John Barton on the use of the Old Testament in Christian ethics”, handel oor die Ou Testament wat dikwels uitgebeeld word as ’n boek waarin God wreed en hard is en nie meer relevant vandag is nie. In John Barton se benadering beeld dit uit dat die waardes wat daarin voorkom vandag steeds toepaslik is. Francois woon in Kameeldrif, Pretoria en hy kan by francoisv3@gmail.com of 073 179 0017 gekontak word.

NA COLLOQUIUM DOCTUM

JAN LION-CACHET (LION) PIENAAR is op 4 September 1947 gebore. Hy is getroud met dr Marthe-Marie Pienaar, het vyf vol­­was­se kinders en nege klein­kin­­ders. Lion het ma­triek geslaag aan die Hei­delberg Volkskool in 1965, waarna hy sy teo­logiese opleiding aan die UP vanaf 1968-1974 en MTh aan die UV in 2013 behaal. Hy het verskeie sen­ding­uitreike saam met Uni­ver­siteitsoord en la­ter saam met Vil­lieria-gemeente gedoen. Hy was le­­raar in Umtali, Zimbabwe; Boksburg-Oos, Villieria en Skuilkrans. Na sy uit­­tre­de het hy gereeld gepreek in verskeie ge­­meen­tes en vir een jaar waargeneem as pre­di­kant in Tafelbaai-gemeente. Hy stel be­lang in evangelisasie-uitreike na buite­kerk­likes. Hy is reeds 70 jaar oud en wil graag op ’n deeltydse basis in gemeentes help waar sy dienste benodig word, sonder traktement/vergoeding, aangesien hy finansieel goed versorg is. Sy skripsietema was: “Die pastorale bearbeiding van alkoholiste”. Lion woon in Lydiana, Pretoria, en kan by 082 579 4670 of lion@discoverymail.co.za gekontak word.

Universiteit van die Vrystaat

BERNICE BAARD is op 29 November 1993 in Krugersdorp, Gauteng ge­bore. Bernice het ge­matrikuleer aan Hoër­skool Noordheuwel in 2011. Aan die UV behaal sy die graad BTh in 2015 en aan die einde van 2016 haar MDiv-graad. Haar skripsie vir die voltooiing van die MDiv-graad het gehandel oor: “Die Trini­teit: ’n Kritiese beoordeling van Sarah Coakley se teologie.” Sy het haar gemeentejaar by NG gemeente Paardekraal Monument voltooi onder die leiding van ds Piet Stofberg en dr Enrico Casaleggio. Sy is tans ook besig met haar MTh in Teologie met spesialise­ring in Sistematiese Teologie. Haar belangstelling in die bediening is van­uit die oortui­ging dat sy geroep is om in diens van Jesus Christus te staan. ’n Fokus om Skrifgetrou te preek en ’n liefde vir bejaardes dien ook as enkele uitgangspunte vir haar belangstelling in die bediening. Bernice kan by bernice1.baard1@gmail.com of 082 372 9339 gekontak word.

WIHANN DE BEER is op 4 Mei 1993 in Fochville, Gauteng gebore. Wihahn het gematrikuleer aan die Hoërskool Fochville in 2011. Hy behaal sy BTh-graad aan die UV in 2015 en aan die einde van 2016 behaal hy sy MDiv-graad. Sy skripsie vir die voltooiing van sy MDiv-graad het gehandel oor: “Die be­gronding van sending in Genesis en die Psalms deur JH Bavinck: Implikasies, eva­lue­ring en nuwe tendense.” Hy het sy ge­meen­tejaar by Fochville-Noord gedoen, on­der die leiding van ds Johan Brink en ds PC Pretorius. Sy be­langstelling in die bediening lê by die missionale karakter van die kerk. Daarmee saam het hy ook ’n passie vir die jeug en om die Woord te bedien en ook om ’n in­stru­ment in die hand van God te wees waar God hom wil gebruik. Hy kan by 072 238 4534 of debeerwihahn@gmail.com gekontak word.

NADINE JACOBS is op 3 Januarie 1993 in Bloemfontein gebore. Nadine het in 2011 gematrikuleer aan die Hoërskool Wolmaransstad. Aan die UV behaal sy die graad BTh in 2015 en aan die einde van 2016 haar MDiv-graad. Haar skripsie vir die voltooiing van die MDiv-graad het oor: “Laat die kindertjies na My toe kom en moet hulle nie verhinder nie …” ’n Prakties-teologiese ondersoek na kinders in die liturgiese ruimte van Christelike ge­loofsgemeenskappe” gegaan. Sy het haar gemeentejaar in die NG gemeente Wol­maransstad gedoen onder die leiding en mentorskap van ds JA Jonker. Haar belangstelling vir die bediening lê in die platteland, om ’n bedienaar van die Woord te wees in die gemeenskap en om ’n dienaar van God se kerk te wees. Sy het ’n passie vir oud en jonk. Sy kan by 073 996 7480 of dinetjiesj@gmail.com gekontak word.

Suzette Luwes is op 11 September 1993 in Viljoenskroon in die Noord-Vrystaat gebore. Suzette het gematrikuleer aan Hoër Volk­skool Potchefstroom in 2011. Aan die UV behaal sy die graad BDiv in 2015 en aan die einde van 2016 haar MDiv-graad. Haar skripsie vir die voltooiing van die MDiv-graad was getiteld: ’n Prakties-teologiese ondersoek na ’n NG-gemeente se omarming van armoede: “’n gevallestudie” olv prof WJ Schoeman. Sy het haar gemeentejaar by NG gemeente Bergsig in George in die Wes-Kaap onder leiding en mentorskap van ds Rudolph Grobler voltooi. Haar belang­stelling vir die bediening lê in die jeug van Suid-Afrika en om as bedie­naar van die Woord binne die kerk op te tree. Sy kan by suzetteluwes@gmail.com of 082 961 2004 gekontak word.

NICOLAAS JACOB (NI­CO) OOSTHUIZEN is op 5 April 1991 in Bloem­fontein gebore. Nico het gematrikuleer in 2010 aan Grey Kollege in Bloemfontein. Aan die UV behaal hy die graad BTh in 2015, en aan die einde van 2016 sy MDiv-graad, beide met lof. Sy skripsie vir die voltooiing van die MDiv-graad het gehandel oor: “The ‘Dark Side of God’: Systematic Theology in discussion with Walter Brueg­gemann.” Hy het sy gemeentejaar in NG gemeente Waterbron gesamentlik met die Studentegemeente (Kovsiekerk) onder leiding van ds Johan Labuschagne en Christo Louw onderskeidelik gedoen. Hy is verloof aan Maroné Janse van Rensburg en sal volgende jaar September trou. Sy belang­stelling vir die bediening lê in jeug, studente en jong werkende lidmate. Hy kan by 076 017 0329 of nick.koningskind@gmail.com gekontak word.

BARBARA ALETTA (BEA) OTTO is op
25 Augustus 1993 in Hoopstad, Vrystaat gebore. Bea het gematrikuleer aan die Hoërskool Hoopstad in 2011. Aan die UV behaal sy die graad BTh in 2015 en aan die einde van 2016 haar MDiv-graad. Haar skripsie vir die voltooiing van die MDiv-graad het oor “Die verborgenheid van God: ’n Studie oor Karl Barth se bydrae” gegaan. Sy het haar ge­­meen­tejaar in die NG gemeente Hoop­stad gedoen onder die leiding en mentorskap van ds WF du Plooy. Haar be­langstelling vir die bediening lê in bejaar­de­bediening, be­rading, om ’n bedienaar van die Woord te wees in die gemeenskap en om ’n dienaar van God se kerk te wees. Sy kan by 083 783 6421 of beaby903@gmail.com of gekontak word.

ELANDRÉ SWARTZ is op 26 April 1993 in Springs, Gauteng gebore. Elandré het gematrikuleer aan die Hoërskool Framesby in Port Elizabeth in 2011. In 2012 begin hy met sy teologiese studies aan die UV en in 2015 behaal hy sy BTh-graad. In 2016 behaal hy sy MDiv-graad. Sy skripsie vir die voltooiing van die MDiv-graad handel oor: “Wat is die uitdagings van jeugbedie­ning aan tieners en jong volwassenes ná hulle belydenisaflegging?” onder leiding van dr L Hoffman. Hy het sy gemeentejaar in Bloemfontein by Ge­loofsentrum Universitas voltooi onder die leiding en mentorskap van ds Retief Botha en dr André Oosthuizen. Sy be­langstelling vir die bediening lê veral in kreatiewe bedie­ning van die jeug en kinderbediening, maar ook in die pastorale sorg vir jong werkendes en middeljariges. Dis vir Elandré ’n groot voor­reg, eer en verantwoordelikheid om die roeping van ’n bedienaar van die Woord te hê, waardeur hy sy identiteit in Christus vind. Hy beloof om altyd die roeping met passie en gehoorsaamheid aan God uit te leef. Hy kan by elandreswartz@gmail.com of 079 023 9872 gekontak word.

RONÉ VOSLOO is op
16 Fe­bruarie 1989 in Bloemhof, Noordwes gebore. Ro­né matrikuleer in 2007 in Aliwal-Noord en doen daarna ’n diensjaar vir Chris­tus. God neem haar op ’n ont­dekkingsreis en sy werk as jeugwer­ker by verskeie skole en studeer pastorale be­rading deur Filadelfia. In 2012 begin sy met teologiese studies aan die UV en in 2015 behaal sy haar BTh-graad. In 2016 behaal sy haar MDiv-graad met ’n skripsie wat handel oor die gebruik van Facebook binne die gemeente onder leiding van prof JA van der Berg. Sy het haar gemeentejaar in George by NG Moedergemeente voltooi on­der die leiding en mentorskap van dr Steve van der Walt en dr André Pretorius. Sy beoog om vorentoe haar studies in pastoraat verder te neem en uiteindelik ’n PhD te doen in kontekstuele pastoraat. Haar be­lang­stelling vir die bediening lê veral in jeug, kinders, pastoraat en waarde van vroue. Sy kan by 072 115 5607 of rone.vosloo@gmail.com gekontak word.

MARNICO WESSELS is op 10 November 1992 in Bloem­fonteingebore. Marnico het gematrikuleer aan die Hoërskool Lichtenburg in 2010. Aan die UV behaal sy in 2015 haar BTh- en aan die einde van 2016 haar MDiv-graad. Haar skripsietitel vir die voltooiing van die MDiv-graad is: “Die God van Nahum”. Sy het haar gemeentejaar in die NG gemeente Fichardtpark, Bloemfontein gedoen onder die leiding en mentorskap van ds André Barlow. Haar belangstelling vir die bediening lê in gesinsbediening – alle ouderdomme, kleingroepe, verhoudingbou in die gemeente, gemeenskap en omgewing. Sy kan by 082 376 1591 of marnicow@gmail.com gekontak word.