Badisa Bellville

Hoof-uitvoerende beampte (HUB)
Sluitingsdatum: 11 Januarie 2018.

Badisa is ’n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-Kaap) en die VGKSA (Kaapland) wat daarop fokus om mense en gemeenskappe se maatskaplike nood, in opdrag van Christus te verlig. Dié geregistreerde “Organisasie sonder Winsoogmerk” bestaan uit ongeveer 153 programme, insluitend ’n vakkundige maatskaplike diens en spesialis-residensiële programme. Badisa verwelkom aansoeke vir die betrekking as Hoof-Uitvoerende Beampte (HUB).

Die HUB is ’n innoverende en doelgerigte leier met bewese bestuurservaring wat, in samewerking met die Uitvoerende Bestuurspan, die Lederaad se visie met toekomsgerigte werksaktiwiteite belyn om organisatoriese ontwikkeling en volhoubaarheid te verseker. Die HUB werk nou saam met die Bestuursraad en dien as skakel tussen die verskillende bestuurstrukture en belangegroepe. Dit sluit in kerke, gemeentes, staatsdepartemente en die plaaslike beheerrade.

Die HUB is verantwoordelik vir die volgende: • strategiese en operasionele bestuur van die organi­sasie en die uitvoering van besluite van die bestuurstrukture • beleidsformulering, wat fokus op: talentbestuur, die ontwikkeling en instandhouding van dienste, asook die optimale aanwending van bronne om langtermyn groei en finansiële volhoubaarheid te verseker.

Die volgende kriteria word vir die pos oorweeg:

• teologiese verwysingsraamwerk om die uniekheid van Christelike maatskaplike en gemeenskapswerk te begrond

bewese strategiese leierskap en goeie kommunikasie- en konflikhanterings-vaardighede

insig in die unieke bedryfsvereistes ten opsigte van maatskaplike en gemeenskapswerk

finansiële bestuurskundigheid met begrip van fondswerwing en bemarking

• bevordering en bestuur van netwerke

korporatiewe, spanwerk- en talentbestuursvaardighede.

Kwalifikasies: Minstens vyf jaar toepaslike ervaring in die maatskaplike en of kerklike omgewing. ’n Toepaslike nagraadse kwalifikasie en gereformeerde teologiese opleiding word as vereistes gestel.

Ons bied ’n onderhandelbare vergoedingspakket wat ’n mediese en pensioenfonds, asook ruim verlofvoordele insluit.

Rig ’n volledige CV in elektroniese formaat, voor 11 Januarie 2018 aan:
E-pos: nioma@kaapkerk.co.za

Navrae: Ds Nioma Venter 021 957 7100.