NG GEMEENTE DRAKENSBERG-VALLEI

Vakature: Leraarspos (3 jaar termynbepaalde pos)
Sluitingsdatum: 31 Januarie 2018

Gemeenteprofiel:
Drakensberg-Vallei is een van vyf NG gemeentes in Newcastle, geleë in die noordweste van KwaZulu-Natal en beskik oor ’n vakature vir ’n leraar vir ’n termynbepaalde pos van drie jaar. Die gemeente het tans ongeveer 450 belydende en 100 dooplidmate. Belydende lidmate bestaan hoofsaaklik uit middeljarige en ouer groepe. Die gemeente is 37 jaar oud en leef ons roeping aan die hand van die visie: “Ons leef in Christus en Hy leef in ons“.

Leraarsprofiel:
Drakensberg-Vallei het vanaf 1 Maart 2018 behoefte aan ’n leraar vir ’n drie jaar termynbepaalde pos om die gemeente te bedien en te begelei oor die korttermyn totdat duidelikheid verkry is oor die kerklike opset in Newcastle soos dit ontwikkel binne die gegewe tydperk (volgende drie jaar).
Artikel 9 van die kerkorde dien as uitgangspunt vir die pligte verbonde aan hierdie pos.
Applikante moet geregistreer wees by die ABR.

Vergoeding:
Die vergoeding is gebaseer op die totale koste van indiensneming (TKVI) en is onderhan- delbaar binne die sinodale riglyne vir vergoeding tot op maksimum posvlak 4.

Aansoeke en sluitingsdatum:

Aansoeke, wat ’n CV asook die name en kontakbesonderhede van drie referente insluit, moet gerig word aan: valleing@telkomsa.net voor of op 31 Januarie 2018.

Navrae:
Navrae kan gerig word aan:
Eugene Hauptfleisch (sel: 082 445 4106) (e-pos: eugene@physionn.co.za) of
Deidré Saaijman (sel: 073 170 0040) (e-pos: valleing@telkomsa.net)
Die kerkraad behou die reg voor om geen aanstelling te maak nie.