NG Kerk Vrystaat

Vennote in Getuienis
in vennootskap met die UV Fakulteit Teologie en Religie en die Reformed Church in Zambia


Vakante pos: Dosent in Teologie, Justo Mwale Universiteit, Lusaka, Zambië
Sluitingsdatum: 15 Januarie 2018

Kandidate word uitgenooi om aansoek te doen vir ’n kontraktuele pos van drie jaar as dosent in Teologie (verkieslik Praktiese Teologie en Missiologie) aan Justo Mwale Universiteit, Zambië.

Pligte en verantwoordelikhede:

• Onderrig van voor- en nagraadse modules.

• Kurrikulumontwikkeling en administrasie.

• Studiebegeleiding van nagraadse studente.

• Inisieer, verrig en hou vol met hoëvlaknavorsingsuitsette.

• Skakeling met en verhoudingsbou tussen vennote.

• Kerklike en gemeenskapsbetrokkenheid.

Aanbevelings:

• Doktorsgraad in Teologie, verkieslik Praktiese Teologie of Missiologie.

• Geroepenheid/aanpasbaarheid vir en ervaring van werk in Suider-Afrikaanse konteks.

• Geordende leraar binne NG Kerkfamilie.

Voordele:

• Salarisskaal met byvoordele (medies, verlof, ens) soos in riglyne van die NG Kerk se Algemene Sinode.

• Gratis huisvesting op JMU-kampus.

Algemeen: Die reg word voorbehou om die pos nie te vul nie.

Stuur volledige aansoeke voor 15 Januarie 2018 aan:

Dr Gideon van der Watt, missio@ngkvs.co.za, 082 780 8038.