Werk begin aan missionale kerkorde

Die bal is aan die rol om vir die NG Kerk ’n nu­we missionale kerkorde te skryf.

Die gedagte aan ’n nuwe kerkorde is gebo­re uit ’n groeiende besef dat die bestaande kerkorde nie ideaal is vir ’n kerk wat hom al meer missionaal wil rig nie. Van die besware is byvoorbeeld dat die be­staan­de kerkorde veronderstel dat gemeentes groot en ryk genoeg is om voltydse dominees te bekostig, terwyl dit al hoe minder die geval is.

Teen dié agtergrond het die moderamen van die NG Kerk in Wes-Kaapland besluit om by die volgende algemene sinode ’n nuwe kerkorde voor te stel. Daar is besluit om ander sinodes en die Algemene Sinode se taak­spanne vir regte, kerkverband en missionale trans­­formasie te nooi om saam te kom dink.

Op ’n eerste werkwinkel onder voorsitterskap van dr Quintus Heine, Wes-Kaapse aktuarius, is konsensus bereik oor ’n aantal punte. Dit sluit in dat die heerskappy van Christus in sy kerk en in die wêreld deur sy Woord en Gees, die sentrale uitgangspunt is; dat die missionale perspektief hierop is dat die drie-enige God die kerk inskakel by sy koms na die wêreld; en dat Christus self sy kerk roep, versamel, vorm en stuur.

Daar is ooreengekom dat die NG Kerk getrou wil bly aan sy Bybelse en gereformeerde wortels. Die kerk­orde moet duidelik verwoord dat die kerk ’n eie­soortige gemeenskap is.

Verder is die waarde van die Kerkorde van Dordt erken. Dit is ’n belangrike dokument wat, indien gelees word binne die konteks van sy tyd, noodsaaklike leidrade gee vir ’n kerkorde vir die huidige tyd.

Daar is besluit om versigtig te wees vir oorregule­ring deur ordereëlings. Die kerk se roeping en bely­de­nis bepaal haar waardes, en uit die waardes word nodi­ge ordereëlings onderskei. Ordereëlings moet rigting gee, maar die kerkorde moet ook beweegruimte toelaat vir ’n kerk in ’n tyd van missionale aanpassing.

Daar is ook gesê dat inklusiewe taal gebruik moet word en dat meer vroue- en jong stemme in die ge­sprek nodig is.

’n Konsepraamwerk sal nou vir kommentaar versprei word, sodat dit verder geslyp kan word.