PKN behou status quo oor gay huwelike

Delft (Nederland). – Die Protestantse Kerk in Nederland (PKN), die NG Kerk se susterskerk in Nederland, het op sy pas afgelope sinodesitting besluit om géén besluit oor die status van homoseksuele huwelike te neem nie. By ’n later geleentheid, dalk aanstaande jaar, sal die sinode weer daaroor besin.

Die Nederlandse staat erken homoseksuele huwelike reeds sedert 2001. In 2008 het die PKN-sinode ’n ent in dié rigting opgeskuif deur ’n verswakte vorm toe te laat.

Die kerkorde is toe só verander dat slegs heteroseksuele huwelike ingeseën word. Homoseksuele huwelike word bloot geseën, wat ’n laer status impliseer.

Bowendien behou die plaaslike kerkraad die reg om in elke geval toestemming te verleen of te weier.

Koppe word reeds jare lank in die PKN oor dié kwessie gestamp. Die tradisionele vleuel, veral die gemeentes wat in die sogenaamde Gereformeerde Bond georganiseer is, meen die huidige kompromis is te liberaal, terwyl die vernuwendes weer sê daar word teen homoseksuele gediskrimineer.

Die bespreking op die pas afgelope sinodesitting was juis na aanleiding van ’n poging van die vernuwende kant om die onderskeid tussen heteroseksuele en homoseksuele huwelike op te hef. Die gevolg was ’n langdurige en emosionele debat, maar uiteindelik kon geeneen van die twee kante die ander oortuig nie.

Daar is toe besluit om géén besluit te neem nie en die huidige kompromissituasie voorlopig te laat voortduur.

Die verdeeldheid kon ook in die afgelope jaar op verskeie klassisvergaderings gesien word. Sommige klassisse het die sinode versoek om die verskil tussen hetero- en homoseksuele huwelike op te hef; ander het dergelike besluite verwerp. Dit bly ’n uiters netelige saak.

Talle gemeentes gaan intussen hul eie gang. Die PKN is ’n breë kerk wat sterk uiteenlopende benaderings duld. Die gesag van die sinode is taamlik beperk. Die plaaslike gesag word deur die onderskeie kerkrade uitgeoefen.

Teenoor die media het die skriba van die algemene sinode, ds. René de Reuver, dit moeilik gevind om die PKN se houding te verduidelik: “Ons het gemerk dat die twee wêrelde ná die sinode nader aan mekaar gekom het. Ons het ’n goeie en ontroerende gesprek gehad waarby mense die kans gekry het om hul verhaal te vertel.

“Ook die worsteling is bespreek. Jy kon aan alles merk dat dié gesprek die sinode geraak het.”

De Reuver kon nie sê wanneer die sinode die onderwerp weer sou behandel nie. “Maar ek vind seker dat die gesprek ’n vervolg moet kry.”