Dit is soos om op ’n swaai te ry

Die NG Kerk het die roeping aanvaar om ’n missionale kerk te wees. Dit daag lidmate en gemeentes uit om gestuurdes van die Here in hierdie wêreld te wees. Dr Gert Cordier van die NG gemeente Randfontein-Noord definieer dit raak wanneer hy sê: “’n Missionale gemeente is ’n geloofsgemeen­skap wat as gemeenskap in hulle onmiddellike omge­wing deelneem aan God se sending.”

Om die erns van hierdie roeping te beklemtoon, word daar selfs aan ’n missionale kerkorde gewerk.

Die vraag is natuurlik of dit enigsins iets nuuts is? Die geskiedenis vertel die verhaal van ’n kerk en van lidmate wat oor eeue missionaal gewerk het. Hoewel die roeping in die donker dae van apartheid vervaag het, kan dit nie die verhale uitwis van individue en van geloofsgemeenskappe wat oor ’n tydperk van meer as drie eeue tog ’n enorme rol gespeel het in God se sen­ding na die wêreld nie.

Een van die merkwaardige verhale wat hierdie standpunt bevestig, word van ds JD Kestell vertel. Hy was kapelaan van die Harrysmith-kommando tydens die Tweede Vryheidsoorlog (1899-1902).

Na ’n skermutseling met Britse soldate het hy die Boere se gewondes versorg. Daarna het hy met ’n wit lap aan ’n stok na die Britse kamp oorgestap om hulle ge­wondes te versorg. “Reverend, this is the best sermon you have ever preached,” was die opmerking van een van die Britse gewondes.

Kestell was, sonder dat hy dit dalk besef het, besig om op ’n uitnemende manier sy missionale roeping te volvoer.

Om terug te gaan na die toekoms, is om soortgelyke verhale en gebeure uit die verlede op te diep en te vertel sodat dit ons kan aanspoor om in ons huidige konteks in Suid-Afrika erns te maak met ons roeping. Meer nog: dit kan ons help droom oor die toekoms. Dit is soos om op ’n swaai te ry! Hoe verder jy terugskop, hoe meer momentum het jy om vorentoe te gaan!

Die geskiedenis van die NG Kerk in Suid-Afrika bied genoeg historiese momente en verhale van gelo­wi­ges en geloofsgemeenskappe wat hulle roeping in hierdie wêreld uitgeleef het. Die tragedie is dat die kerk se skuldgevoel oor apartheid ons skugter maak om dit te lees en te vertel.

Miskien het dit tyd geword dat ons ’n slag met dank­baarheid en waardering terugkyk na die verlede en, sonder om die foute wat gemaak is te ontken, te put uit die ryke erfenis van gelowiges wat die geskie­de­nis van die NG Kerk geskryf het.

Dit is wat hierdie rubriek in sy nuwe gedaante wil doen.

Prof Johan van der Merwe doseer kerkgeskiedenis aan die Universiteit van Pretoria.