Jonges los kerk, nie geloof nie

Die meeste jong volwassenes ver­­laat die kerk, maar nie die Chris­telike geloof nie. Dít is een van die voorlopige bevindinge van die Jong Volwassene Leergemeenskap (JVLG).

In die lig van die wêreldwye tendens van jong volwassenes wat in die kerk grootword, maar na skool die kerk verlaat, het die Moderamen van die Wes-Kaap die Taakspan Jeug gevra om ’n stra­tegie vir die sinode te ontwikkel ten opsigte van jong volwassenes.

Gevolglik is die JVLG, bestaande uit jong predikante en jeugwerkers, saam­ge­roep om saam te dink oor die jong vol­wassenes in Suid-Afrika en om met ge­loofsonderskeiding te besin oor die pad vo­rentoe vir die NG Kerk.

Tydens hulle eerste wegbreekgeleentheid van 14 tot 16 November het die JVLG bestaande navorsing met hul eie ervarings in die bediening gekombineer om redes agter jong volwassenes se ekso­dus uit die kerk te identifiseer.

Die verwerping van Christenskap in die geheel is as slegs een van die redes geëien. Hierdie verwerping is die gevolg van kop- en hartredes. Kopredes be­vraag­teken die logiese onderbou van Christenskap terwyl hartsredes verband hou met stories van pyn of traumatiese er­varinge.

Tog dui beide navorsing en praktyk daarop dat jong volwassenes nie soseer Christenskap, as die kerk verwerp nie. Die twee hoofredes hiervoor is ’n gebrek aan konneksie en ’n gebrek aan ruimte vir die uitleef van hul roeping.

Jong volwassenes wat ’n gebrek aan konneksie in die kerk beleef, vind geen sin vir die kerk as geloofsgemeenskap in hulle lewe en program nie en gevolglik ge­niet ander aktiwiteite dikwels ’n hoër prioriteit as die kerk.

Alternatiewelik is daar jong volwas­senes wat voel dat die kerk irrelevant is vir hul konteks of dat die kerk hulle nie in staat stel om hulle roeping, veral met be­trekking tot sosiale geregtigheid en aktivisme, uit te leef nie.

Verder is daar gevra waarom heelwat jong volwassenes van die NG Kerk na an­der denominasies skuif. Van die redes wat geïdentifiseer is, hou verband met spi­ritualiteitstipes, bedieningsgeleent­he­de, verhoudings en teologiese verskil­le.

Hierdie insigte bied vir die JVLG, en hopelik ook die breër kerkgemeenskap, ’n beginpunt vanwaar daar verder gedink, gelees, gesels en geëksperimenteer kan word om eindelik aan te sluit by God se sending onder en saam met Suid-Afrika se jong volwassenes.

– Hou DinkJeug dop vir artikels oor die JVLG se werk.