NG Kerk behoort onafhanklik van die SARK standpunte te kan inneem

Pieter Cloete van Durbanville skryf:

Ek verwys na die plasing van teks soos dié voorsien deur die SARK oor die besluit van pres Trump om die VSA Ambassade na Jerusalem te verskuiwe en daarmee Jerusalem dan ook as hoofstad van Israel te erken. (Jerusalem: SARK is besorg oor VSA-besluit, 11 Desember, 2017, geplaas onder Briewe in e-Kerkbode). Dit behoort saamgelees te word met die Kairos-Palestina-dokument.

Hoewel daar kritiek uit verskeie oorde teen die besluit van Trump gerapporteer word, kan daar sekerlik ook met reg vrae gestel word oor die Palestynse reaksie om hul wil deur terreur en internasionale propaganda telkemale op Israel af te probeer afdwing.

Israel is ’n hoogs ontwikkelde moderne land omring deur Islam-beheerde lande waar geloofsvryheid en demokrasie relatief afwesig is en die vervolging van Christene algemeen voorkom. Daar moet in ag geneem word dat Jerusalem die grootste stad in Israel is met ’n bevolking van meer as 800 000 waarvan slegs 2% Christene is. Al die kantore van die Israeli-regering is in Jerusalem, asook die Knesset (parlement) en is sekerlik die beste toegerus om ambassades te huisves. Ongeveer 21% van Israel se meer as agt miljoen burgers is Arabiere waarvan die oorgrote meerderheid Moslems is. Arabiere in Israel het gelyke stemreg en het verteenwoordigers in die veelparty-Knesset. Die International Christian Embassy is ook in Jerusalem gevestig as ’n evangeliese respons en internasionale mobilisering van Christene in belang van Israel.

Daar is egter ook historiese aansprake oor Jerusalem as hoofstad deur beide Israeli’s en Palestyne wat die basis vir die konflik is. Die SARK (saam met die WRK) is onbeskaamd deel van die nasionale/internasionale vendetta teen Israel. Dit ondersteun saam met die huidige regering die BDS- beweging (om maar een voorbeeld te noem). Die artikel bied ’n besonder eensydige standpunt oor die konflik maar swyg soos die graf oor die terreur teen Israeli-burgers deur Palestynse radikales.

Ek glo dat ons wel kennis moet neem van teologiese argumente, soos vervat in die studiestuk van die Sinodale Taakspan vir Leer en Aktuele Sake (STLAS) van die Sinode van Wes-Kaapland oor Israel en die Palestyne. ʼn Mens hoef egter nie sekere teologiese standpunte oor Israel en die verbond te aanvaar, waaroor selfs gereformeerdes verskil, wanneer jy krities na die feitlike inkleding en morele beoordeling kyk nie. Die SARK onder leiding van die WRK tree as pro-Palestynse aktiviste op. Beide het hul so sterk uitgespreek in belang van die Palestyne, dat mens hul kwalik as ʼn bemiddelaar in die konflik kan beskou.

Dit is duidelik dat hul die internasionale mediaveldtog teen Israel ondersteun en op ʼn eensydige manier met die feite omgaan. Daar is geen vermelding dat die Palestynse owerheid herhaaldelik Israel se bestaansreg verwerp, die konflik vertolk as ’n godsdienstige stryd vir Islam, die vestiging van Israel as ’n daad van imperialisme en die vernietiging van Israel as onvermydelik en as ’n Palestynse verpligting bevorder nie.

Die NG Kerk behoort daarom met omsigtigheid om te gaan met uitsprake van die SARK. Ontneem lidmaatskap van die SARK die NG Kerk van onafhanklike standpuntinname en om van uitsprake te verskil? Die onkritiese plasing van die SARK-teks laat ’n mens wonder.