NG KERK ROSENDAL – OOS-VRYSTAAT

Vakature: Tentmakerspos (Termynkontrak onderhandelbaar)
Sluitingsdatum: 10 Februarie 2018.

Gemeente:

Ons is ’n plattelandse gemeente in die Oos-Vrystaat met 80 belydende en 10 dooplidmate. Gemeente bestaan uit meer ouer lidmate. Groot boerderygemeenskap wat saai en met vee boer. Ons leef naby aan mekaar en is nou gemoeid in ons gemeenskap.

Predikant:

Ons bid vir ’n leraar wat sal aard in die platteland en ons gemeente sal begelei in inspire-rende eredienste en wat aanklank sal vind by oud en jonk. Hy/sy moet goeie gesondheid geniet.

Vergoeding:

Tentmakerspos. Die gemeente is baie klein. Daar sal met die leraar ’n termynkontrak onderhandel word.

Aansoeke:

CV’s kan gestuur word aan ngrosendal@gmail.com

Kontaknommers van drie referente moet verskaf word.

Sluitingsdatum: 10 Februarie 2018.

Diensaanvaarding: 1 Maart 2018.

Navrae:

Callie Smit, Hoofouderling 083 414 2924.
Esperansza vd Walt, skriba 082 805 9911.

Die kerkraad van Rosendal behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.