NED GEREF GEMEENTE: PAULPIETERSBURG

Vakature: Leraar (Kontrakpos)
Sluitingsdatum: 7 Februarie 2018.

Die gemeente se huidige leraar tree af op 31 Maart 2018 en hiermee word alle belangstellende gelegitimeerde leraars met volle ampsbevoegdheid (proponente, predikante, emeriti) van die NG Kerk wat geroepe voel om op die platteland in die bediening te staan genooi om aansoek te doen vir hierdie termynpos van twee jaar met die oog op moontlike verlenging.

Gemeenteprofiel:

Paulpietersburg is ’n plattelandse gemeente geleë in die noord-westelike hoek van KwaZulu-Natal tussen Vryheid in KZN en Piet Retief in Mpumalanga. Die gemeente bestaan uit agt dorpswyke en vyf plaaswyke, 214 belydende lidmate, 47 dooplidmate en in totaal is daar 120 besoekpunte.

Leraarsprofiel:

Geroepe is vir bediening in ’n plattelandse gemeente.

Heelhartige onderskrywing van die pligte van ’n leraar soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde.

Vergoeding:

Salarispakket van R240 000,00 per jaar alles insluitend.

Inwoning in die pastorie waar munisipale dienste tot op ’n bedrag van R1 000,00 per maand en landlyntelefoon tot op ’n bedrag van R500,00 per maand vir rekening van die kerkraad is.

Aansoeke:

’n CV van nie meer as drie A4-bladsye moet by die aansoek ingesluit wees.

Name en kontakbesonderhede van twee referente.

Stuur aansoeke per e-pos na: henniehattingh703@gmail.com of ngkerkppburg@lantic.net

Ontvangs van aansoeke sal erken word.

Vir enige navrae kontak gerus: Ds Hennie Hattingh (huidige leraar) by 082 923 3910 of 034 995 1020 of Andrew Roos (leierouderling) by 072 724 8720.

Sluitingsdatum: 7 Februarie 2018.

Diensaanvaarding: Sal met die suksesvolle kandidaat onderhandel word.

Kandidate wie se name op ’n kortlys kom sal genooi word vir ’n ontmoeting met die gemeente wat die moontlikheid van ’n preekbeurt insluit.

Die kerkraad behou hom die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.