Ned Geref Gemeente Okahandja, Namibië

Vakature: Leraarspos
Sluitingsdatum: Maandag, 16 Maart 2018.

Okahandja is ’n plattelandse dorp 70 km noord van Windhoek. Die gemeente is tipies plattelands en vertoon ’n pastorale-gemeente profiel.

Daar is 321 belydende en 66 dooplidmate in die gemeente met ongeveer 94 besoekpunte op die dorp, 78 by aftreeoorde en nagenoeg 32 op plase. Eredienste word op die dorp sowel as op buitepunte waargeneem.

Leraarsprofiel:

Die gemeente sien uit om ’n gelegitimeerde predikant van die NG Kerk wat die Here Jesus liefhet en toegewyd dien, te verwelkom. Die suksesvolle kandidaat sal die pastorale karakter van die gemeente respekteer in die manier waarop hy/sy uitvoering gee aan ampspligte soos vervat in Kerkorde Artikel 9. Die begeleiding van die gemeente tot ’n missionale gemeenskap is prioriteit vir die kerkraad.

Voorkeur sal aan Namibiese burgers of persone wat daarop kan aanspraak maak, gegee word.

Vergoeding: Die totale koste-van-indiensneming (TKVI) is N$400,000 en is gebaseer op Kerf 4 van die voorgestelde Namibiese vergoedingskaal. Behuising is ingesluit en die pakket kan na behoefte en binne wetlike beperkings gestruktureer word.

Aansoek: Aansoek moet vergesel wees van ’n CV van nie meer nie as vier bladsye met die name van drie referente. E-pos aan ngkokh@iway.na, faks: +264 62 500 527.

Posbus 292, Okahandja, Namibië.

Sluitingsdatum: Maandag, 16 Maart 2018.

Diensaanvaarding: So gou as prakties moontlik.

Aansoekers moet beskikbaar wees vir ’n moontlike (Skype-) onderhoud.

Navrae: Voorsitter van die kerkraad, Hardus Maritz: +264 81 129 0577, hardus@maritz.me
Konsulent, ds Clem Marais: +264 81 127 1608, clem@ngkn.com.na